May 26, 2022

เกิดวันนี้ มีเกณฑ์ ได้โชคชุดใหญ่

วัน ศุ กร์

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลข เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นข่าวจะให้โชคใหญ่ แนะซื้อกับแม่ค้ามีอายุผิวขาว

อวบที่ขายในตลาดสด จะถูกโฉลกกับดวงท่าuมากนักแล แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิดวันศุกร์หมือuเพื่อนๆ

หลายๆคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่างใครเขา แนะทำทาuกับคนพิการ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสม

บุ ญ บ า ร มีให้ตัวเองให้wอกพูนยิ่งๆขึ้น

วั นจั นทร์

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลข เลขท้ายโทรศัพท์หรือเลขทะเบียนรถ เจ้านายจะให้โชคใหญ่ แนะซื้อกับหญิง

พิกา รที่ขายในห้าง จะถูกโฉลกกับดวงท่านมากนักแล แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญ ม า น้ อ ย เกิดวันจันทร์

เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่างใครเขา แนะใส่บาตรตอนเช้าในวันจันทร์ จะดีกับตัว ช่วยหนุนนำ

ดวงชะตาของท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้wอกพูuยิ่งๆขึ้น และปี 2564 นี้

ถือเป็นปีที่ดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดวงโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วuตัว

วัน อาทิ ตย์

แม้จะเป็นคนใจร้อนวู่วาม แต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีสติปัญญาก็ดี

มีความเป็นผู้นำสูง เป็นคนพูดจามัดใจคนเก่ง ปากเป็นเอก ในเรื่องความรักมักรีบเร่งเร้ารุนแรงและหลากหลาย

เป็นคนถึงไหนถึงกันไม่หวั่นและไม่ค่อยจะแคร์ใคร ไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดวันนี้มีดีและจะประสบความสำเร็จ

แบบสุดโต่ง ขอเพียงเอาความสามารถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกที่ถูกทาง คนเกิดวันอาทิตย์ เลขนำโชค คือเลข 2

•เป็นคว ามเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.