May 26, 2022

ท่องก่ อนนอนทุก คืน เสริมบารมีดึงดูดโ ชค

เรามีบทความดีๆเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ ก า ร บูชาที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มี เ งิ น ทอง

ใช้อย่างไม่ขาด ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเวร

ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก ท้าวไพสพ เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตwี ปีศาจทั้งหลาย

โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่ม หา ศาลมาก

และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย

“พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก

“พระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ

“พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

และเwราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้ าแห่ งอ สูร ทรงอิ ทธิฤ ทธิ์อานุภาพมาก ก า ร บูชาในเรื่องราวต่างๆนั้น

หากเราได้พูดถึงท้ า ว เว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลนานมาแล้ว คนโบราณจะมีความเชื่อกันว่า ท้ า ว เว ส สุ วรรณ

นั้นหากบูชาเอาไว้ไม่ว่าจะกับตัวหรือเอาไว้ในบ้ า นจะนำพาช่วยเป็น ก า ร เสริม โ ช ค ต่างๆ ทั้งหน้าที่ ก า ร งาน

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก า ร เ งิ น ให้มี เ งิ น ทองใช้อย่างไม่ขาด และจะให้ช่วยพ้น ภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ต่อตัวท่านด้วย ในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้อง ก า ร ความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สิน เ งิ น ทอง อำนาจวาสนา

สูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจัด ภูตwี ปีศา จ สิ่งอัป ม ง ค ล

ไม่กล้าเข้ามารบกวน และช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา บูชาท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ

สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้

เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา และบอกกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจ

ในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน

เwราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ”

“ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทแรกเป็น ก า ร กล่าว คาถาเพื่อเป็น ก า ร ปกป้องและเพื่อเป็น ก า ร รักษาตนเอง บทหนึ่ ง

ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง

อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

นอกจากนี้ คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก

ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

และมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดห้อยบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิด โ ช ค ลาภมากมาย ร่ำรวย เ งิ น ทอง

มีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชง เสริมปีชง เทพแห่งปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ

wี วิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัว ในร้านนั้นๆ เwราะภูติผีปีศาจ ยักษ์

เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ คนมีลูกเพิ่งคลอด หรือมีเด็กเล็ก มักนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ

เwราะมีความเชื่อว่าภูติผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็ก เwราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งภูติwี ปีศาจนั่นเอง

จึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อน ลูกเล็ก หากชอบร้องไห้ตอนกลางคืน ไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็ก

และยังสามารถกันภูติผีปีศาจคุณไสย์มนต์ดำได้หมด

•เป็นความเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.