May 28, 2022

เตือน ดีเดย์ใช้เงิ น คนละครึ่ง วันสุดท้าย 31 มีนาคมนี้

วันนี้เรามีข่าวมาแจ้งเตือน เพื่อนๆที่มีสิทธิ โครงการ คนละครึ่ง ดีเดย์ใช้เงิ นวันสุดท้าย 31 มีนาคมนี้

พ้นกำหนดจะถูกตั ดเงิ นทันที เผย ณ วันที่ 25 มีนาคมมียอดใช้จ่ายทะลุ 1 แสนล้านบ าทแล้ว ด้าน

รองโฆษกรั ฐบ าล ปลื้ม 3 โครงการรั ฐบ าลกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว 2.5 แสนล้านบ าท

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง

เปิดเผยความสำเร็จของโครงการ คนละครึ่ง ว่า ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง

มียอดการใช้จ่ายสะสม 100,042 ล้านบ าทแบ่งเป็นเงิ นที่ประชาชนจ่าย 51,214 ล้านบ าท

และภาครั ฐร่วมจ่ายอีก 48,828 ล้านบ าททั้งนี้ มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 14,793,502 คน

เป็นการใช้จ่าย 3,000 บ า ทขึ้นไปจำนวน 12,959,425 คน และใช้จ่ายครบ 3,500 บ าท

จำนวน 6,624,037 คนโดยการใช้จ่ายกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศแสดงถึงความสำเร็จอย่ างสูง

ในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและฟื้นฟูเศร ษฐกิจจนถึงระดับฐานรากทั่วประเทศ

ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

กรุงเทพ มหานคร

ชล บุรี

สมุ ทรปราการ

สง ขลา

เ ชียงให ม่

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีวงเงิ นเหลือ รักษาสิทธิของท่านโดยการเร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บ าท

ภายในกำหนด ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง ได้รับเบ าะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ

ผู้ประกอบการร้านค้ าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและโครงการ คนละครึ่ง

รวมถึงประชาชนโดยพบพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เช่น การแลกว งเ งินสิทธิ์เป็ นเงิ นสด การขึ้นราค าสินค้ าอย่ างไม่เป็ นธรรม เป็นต้น

ขอบคุณที่มา…

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published.