May 28, 2022

สิ่งนี้ ห้ามทำในวันwsะ โบราณเขาถือ

1 ห้ามมี เ w ศ สัมพันธ์ในวันwsะ วันโกน วันwsะใหญ่

อย่างเช่นวันสำคัญทาง ศ า ส น าต่างๆ เนื่องจากวันนั้นๆ ถือเป็นวันบ ริ สุท ธิ์

ไม่ควรทำกิจ กรรมที่ยุ่ งเ กี่ยวกับทางโลก ทางโล กี ย์มากนัก สิ่งที่ควรทำคือ การเข้าวัดทำ บุญ

วันwsะ คือ วัน ม ง ค ล ซึ่งคนไทยถือว่า

เป็นวันบ ริสุ ทธิ์ที่มนุษย์อย่างเราๆ ควรจะหยุดกระทำการทุกสิ่งที่นับว่าเป็นเรื่อ งคา วโ ล กี ย์

และถ้าคุณกำลังคิดว่า ทำไมล่ะ ก็ในเมื่อแ ต่งง านแล้ว เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทำไมจะมีเซ็กส์ในวันนี้ไม่ได้ เห็นที่จะต้องขออธิบายเหตุผลของคนโบราณให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

เนื่องจากวันwsะที่มี 1 วันในสัปดาห์ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ถือศีล 5 อย่างจริงๆ จังๆ

และได้ใช้วันนี้เป็นโอกาสเข้าวัดทำบุญฟังธรรม รวมถึงมีกิจกรรมในเชิงทำนุบำรุง ศ า ส น า

แต่การมี อะ ไ ร กันในวันwsะถือว่าเป็นการกระทำที่ส มสู่ร่ วมสั งว าส ไม่เป็นสิริมงคลต่อชีวิต

และครอบครัว ว่ากันว่ายังส่งผลให้เท วด า ประจำตัว มีฤท ธิ์เ ดช น้ อยลงจนไม่สามารถปกป้อง

คุณได้เท่าที่ควร เพราะการมีอะ ไ ร กัน ที่กิเ ลสกำลั งค รอ บงำจิตใจถือเป็นช่องว่างให้จิตอ่อนแอ

จนสิ่งชั่วร้ายเข้ามาใกล้ได้นั่นเอง

2 ละเว้นจาก การทำบาปทั้งหมด อย่า งน้อยๆ ต้องปฏิบัติตามศี ล 5 ให้ได้ ง่ายๆ สั้นๆ เ น้นทำ ความดี

3 เลื่อนภา รกิจสำ คัญออกไป หากทำได้ เนื่องจากในอ ดีตคนโบราณต้ องการให้ชาวบ้ านเดินทาง

ไปวัดทำ บุญมากกว่าทำกิจกรรมอื่นๆ

4 มีค ว า ม เชื่ อ ว่าห ากมี อ ะไรกันใ นวัน wsะ จะทำให้เ ทว ด าประจำตัวมีฤ กษ์เ ดช น้อยลง

ไม่สามารถปกป้องเราได้เท่าที่ควร และเป็ นช่องว่างให้ สิ่งชั่ วร้า ยเ ข้ ามาใกล้เราอีกด้วย

5 หากไม่ต้องการให้ลูกในท้ องเป็นเป รตม าเกิ ด ไม่ควรมีอะไรกันในเดือน กัน ยาย น

เพราะช่วงนี้wี เ ปร ตจะ ออ กหากินวุ่นวาย และอาจห ลงมาจุ ติ เป็นลู กคุณ ได้

” ไม่ว่าข้ อห้ามที่แนะนำไ ปนั้น จะเป็นเรื่องที่ดูง มงา ย ไม่ทันส มัยสักเพียงใด

แต่อยากใ ห้มองจุด ประสงค์ที่แม่หมอคิด ว่าอยากจะเน้นมากที่สุด คงเป็นเรื่องขอ งการทำความดี

ละเว้นจา กบาป และไม่ หมกมุ่นกับเรื่อง คาว โล กี ย์ม ากจนเกินไป

••เป็นความเชื่อส่ วนบุคคล โปรดใช้วิ จรณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

h o r o s c o p e

Leave a Reply

Your email address will not be published.