May 23, 2022

พ่อกับ แม่ นั่นแห ละ คือพระแท้ ดูแ ล ท่ าน ก่ อนสา ยไป

วันนี้เรามีกลอนเกี่ยวกับ พระคุณ บุพการีมาฝากเพื่อนๆ ชอบกลอนนี้มากเลยเอามา เผื่อแผ่อ่านกัน

“พ่อกับแม่” นั่นแหละคือพระแท้ ถ้าหากบุญสามาร ถกำหนดเป็นตัวเลขได้ ผลก็คง จะออกมาประมาณนี้

• ทำบุญ ให้กับพระไ ด้บุญ 50

• ทำ บุญให้กับผู้ด้ อยโอกาสได้บุญ 60

• ทำบุญ ให้ผู้ยากไร้ได้บุ ญ 70

• ทำบุ ญให้ผู้อดอยากไ ด้บุญ 80

• ทำบุ ญให้พ่อแม่ไ ด้บุญ 100

“จัด อาหาร ล้วนชั้นเ ลิศ ถวาย ระ

ต้อง สละ ทั้งเวลาแ ละ ทรัพย์สิ น

หวัง ผลบุญ หนุน นำ ค้ำ ชีวิน

พระไ ด้กิน ของ ดีกัน ทุก วันไป

พระแ ท้แท้ พ่อ แม่เรา ที่อ ยู่บ้าน

ข้าว สักจาน เคยตั กให้ ท่ านไหม

ท่าน กินอยู่ หลับ นอน กัน อย่างไร

แค่โ ทรไป วันล ะครั้ง ยังไ ม่มี

รีบเ ถอะครับ ทำบุ ญกับ พ่อ แม่

ดีแ น่แท้ ก่อนท่านต าย กลาย เป็น wี

ผลบุญ การ กตัญ ญู กตเว ที

นั้นม ากมี เหลื อล้นพ้น ประ มาณ

ต่อใ ห้ตัก บา ตรพระ เป็น ล้านครั้ง

สร้างโบส ถ์หลัง ใ หญ่โต มห าศาล

ผลบุญ ไม่ เทียบ เท่า ข้าวห นึ่งจาน

ที่เร าท่าน ป้อนพ่ อแม่ แค่ครั้ เดียว”

ควรทำ บุญกับพ่อแม่ อย่างไร?

จากคุณดังตฤณ ครูทางธรรมของคนไทยหลายๆ คน ที่ช่วยชี้แนะ

คำสอนให้กับคนไทยจำนวนมาก เกี่ยวกับธรรมะที่ ถูกต้องตามแนว ทางของ พระพุท ธเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.