May 28, 2022

เช็คสิทธิ เดือนเมษา บัตรคน จน ได้รับ เงิ นเท่าไร

วันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธืเกี่ยวกับ โครรงการสวัสดิการของรัฐ หลังจากมาตรการ “เราช นะ” ได้จ่ายเงิ นเยี ย วย า

ของกลุ่มผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ”หรือ บัตรคนจน ครบตามจำนวน 5,400-5,600 บ าท ที่มาตรการกำหนดไว้แล้ว

ซึ่งงวดสุดท้ายที่ได้รับเงิ นเยี ย วย าร ายละ 675 และ 700 บ าทนั้น ได้ครบไปเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครั ฐเพิ่มเติม ร ายละ 500 บ าท ระยะเวลา 3 เดือน คือ มกราคม-มีนาคม 2564

จากเดิมที่ได้รับวงเงิ นชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค 200-300 บ าทต่อเดือน ได้รวบรวมสิทธิที่ผู้ถือบัตร

สวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับในเดือนเมษายน 2564 ว่ายังเหลือสิทธิอะไรบ้ าง? และจะได้รับวงเงิ นเยี ย วย า

ทั้งหมดเท่าไหร่?

วันที่ 1 เม ษายน 2564

1. วงเงิ นชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค สำหรับเดือนเมษายน 2564 วงเงิ นชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค

จะได้รับเงิ น 200-300 บ าทต่อคนขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแง่ของร ายได้ วงเงิ นนี้ไม่สามารถกดเงิ นออกมา

เป็นเงิ นสดได้เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

• ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าท ต่อปี ได้ รับเงิ นช่วยเห ลือ 300 บ าทต่ อเดือน

• ผู้ที่มีร ายไ ด้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100 ,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บ าท ต่อเดือน

2. ค่ าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ อีกหนึ่งสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคนได้ คือ ค่ าเดินทางโดยสารสาธารณะ

โดยจะได้รับ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้ ซึ่งวิธีการใช้วงเงิ นนี้คือ

การรูดบัตรหักค่ าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่า

สำหรับค่ ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ

และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธย า

3. ส่ วนลด ซื้อก๊าซหุ งต้ม สิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้ า

ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

วั นที่ 18 มีน าคม 2564

นอกจากนี้เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา คณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติขย ายระยะเวลาของโครงการช่วยค่ าน้ำ ค่ าไฟ

ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่ าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ซึ่งจะต้องใช้ น้ำไม่เกิน

เกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่ าน้ำประปามาต้องจ่ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงิ นสด

กลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

5. ส่วนลดค่ าไฟฟ้า ในส่วนของส่วนลดค่ าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

คือ 230 บ าท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่ าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงิ นไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่า

ใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงิ นช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บ าท ในวันที่ 18 เมษายน 2564

โดยสามารถกดเป็นเงิ นสดออกมาได้

วัน ที่ 22 มีนาค ม 2564

6. ผู้พิก ารที่ถือบัตรคนจน ได้เบี้ยผู้พิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บ าทต่อเดือน

ทำให้ในเดือนเมษายน 2564จะได้รับเบี้ยผู้พิก ารเพิ่มเป็น 1,000 บ าทต่อเดือน ซึ่งเงิ นจำนวนนี้สามารถกด

ออกมาเป็นเงิ นสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิก ารเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 – กันย ายน 2564 นอกจากนี้ในส่วนของ

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แม้ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยพิก ารเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บ าทต่อเดือนเช่ นกัน

ขบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.