May 27, 2022

เงิ นงวดที่2 เข้าวันไหนดูเลย ม.33 เรารักกัน

นับเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับ ม.33 เรารักกัน

ผู้ประกันตนรับเงิ นงวดที่สองจำนวน 1,000 บ าท ประกันสังคมโอนเงิ นอีกรอบ

วันไหนตรวสอบร ายละเอียดที่นี่ ความคืบหน้าโครงการม.33 เรารักกัน สำนักงานประกันสังคม

ได้เปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิเงิ นเยี ย วย าจำนวน 4,000 บ าท โดยเปิดให้

ลงทะเบี ยนที่ www.ม33 เรารักกัน.com ได้เปิดให้ลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.

มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 9 ล้านคน โดยกลุ่มแรกผ่านการคัดกรองได้รับเงิ นงวดแรกไปแล้ว

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยวันนี้ (28 มี.ค.) เป็นวันที่ ม.33 เรารักกัน

เปิดทบทวนสิทธิ เป็นวันสุดท้ายสำหรับไทม์ไลน์ลงทะเบี ยน ม.33 เรารักกัน มีร ายละเอียดดังนี้

21 ก.พ. เปิ ดลงทะเบี ยน

7 มี.ค. ปิดล งทะเบี ยน

8 มี.ค. ตรว จสอบและคัดกรอง ข้อมูล

15 มี.ค. ประกาศผลล งทะเบี ยนแล ะทบทวนสิทธิ เริ่ม ยืนยัน ตัวตนผ่านแอปฯ”เป๋าตัง”

22 มี.ค. เริ่มโอน เ งินผู้ได้รับสิทธิ ทุกวันจันทร์(สัปดาห์ละ1,000 บ าทจนครบ 4, 000 บ าท)

28 มี.ค. ปิด ท บ ทวนสิทธิ

5 เม.ย. ประกาศผลยื่ นทบ ทวนสิ ทธิ

12 เม.ย. เริ่มโ อนเงิ นทบ ทวนสิทธิ (4, 000 บ าท)

31 พ.ค. สิ้น สุดโค รงการ

ตาร างโอนเงิ น ม.33 เรา รักกัน มีดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 22 มี นาคม 2564 จำน วน 1,000 บ าท

งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำน วน 1,000 บ าท

งวดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำน วน 1,000 บ าท

งวดที่ 4 วันที่ 12 เมษ ายน 2564 จำน วน 1,000 บ าท

รวมทั้ง สิ้น 4,00 0 บ าท

คุณ สมบัติ สัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อ

วันที่ 19 ม.ค. 64 ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กับฐานข้อมูล

กระทรวงการคลังไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราช นะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ขอบคุณที่มา…

t h a n s e t t a k i j