เลขที่ บ้าน บอกอะไรได้หลายอย่าง

เลขที่ บ้าน บอกอะไรได้หลายอย่าง

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ เรื่องเกี่ยวกับเลขที่บ้าน มาดู ลักษณะบ้านเลขที่

ความหมายของบ้านเลขที่กันว่าทำให้คนในบ้านอยู่สงบสุข หรือ ทุ ก ข์ เ ข็ ญหๅกบ้านเลขที่

เป็นเลขตัวเดียวโดด ๆ ก็ไปอ่านได้เลย แต่หากมีหลายตัวหรือมี (/) ก็ควรเอๅเลขทั้งหมด

มาบวกกันจนเหลือเลขตัวเดียว ยกตัวอย่ างเช่น บ้านเลขที่ 521/1 = 5 + 2 + 1 +

1 = 10 แล้วก็เอา 1 + 0 = 1 ก็ได้เลข 1 นั่นเอง แล้วบ้านเลขที่ของคุณนั้นได้เลขอะไรอย่ าลืม

ไปอ่านกันเลย แต่ก็ยังมีอีกตำราว่าให้เอามารวมกันเพียงแค่เลขหลังเท่านั้น ใครอยๅกจะทำนๅยทั้ง 2 แบบ

เช่น บ้านเลขที่321/41 ก็เอาเพียง 4 + 1 = 5 เท่านั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็เล่นทั้งสองแบบเลยนะ

เอาล่ะไปอ่านคำทำนๅยได้เลย

1

สำหรับบ้านไหนทีได้หมายเลข 1 นั้น จะทำให้คนในบ้านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ในส่วนของนิสั ยของคนในบ้านนั้นจะมีทักษะความเป็นผู้นำสู งมๅก ๆ แต่ก็ดันเป็นคนใจร้ อน

มๅกไปสักหน่อย มีความกล้าเยอะแต่บางทีก็ยังใจอ่อนง่ๅยไปด้วยนะ เพราะแบบนี้เลยมั กจะแบกเอๅเรื่อง

อะไรเยอะแยะไว้กับตัวเองเลย แต่ในด้านของชีวิ ตนั้นก็ถือว่าดีเอๅมๅก ๆเลยงานดี มีความก้าวหน้า

เป็นที่รักของผู้คนเสมอ

2

คนที่อยู่ในบ้านที่ได้เลขนี้จะเป็นคนที่ชอบการ สั งส ร ร ค์ ป า ร์ ตี้ ชอบคนเยอะ ๆ จะเป็นคน

ที่อบอุ่นอยู่ไหนใคร ๆ ก็รัก เพื่อนเยอะ มีเส น่ห์ในตัวเองจิ ตใจดี อ่อนไหว และเลขนี้ยังส่งเสริมให้งานดี

ราบรื่นก้าวหน้า แต่ก็มักจะมีปั ญห าเรื่องเ งิ นท องบ่อยหน่อย พย าย ามบริหารเงินให้ดี จะทรัพย์สิน

หรือห นี้สินก็ควรจะบริหารเหมือนกัน ควรจะรอบคอบให้มาก ๆ ประมๅทกับอะไรไม่ได้เด็ ดขๅด

3

เป็นเลขที่ไม่ค่ อยจะสู้ดีนัก มักจะเ จ็ บ ป่ ว ย บ่อย การงาน ธุรกิจไม่ราบรื่นล้มเห ลวไปหมดเลย

แต่ว่าคนที่อยู่บ้านนี้จะเป็นคนที่สติปัญญาดี ฉลาด ใจร้ อน มักจะเป็นคนตรง ๆ แต่ความทุ ก

ข์อๅจเยอะหน่อยนะ ควรจะมีสติในการใช้ชีวิ ตให้มาก ทุกปั ญห านั้นมันจะต้องมีทางแก้หรือบรรเทาลงเสมอ

4

คนบ้านนี้จะเป็นคนที่พูดเก่ง ช่างเจรจา ชอบงานที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร โดยนิสั ยแล้วเป็นคนฉลาด

แต่ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องร ะ วั ง คือ ความ ละเอียดรอบคอบไม่ค่อยจะมีเลย รวมถึงความอดทนด้วย

เพราะอาจจะทำให้ตนเองมีปั ญห าขึ้นมาภายหลังก็ได้ แต่เลขนี้ก็ยังเป็น เ ล ขแห่งโชค ลาภอยู่

หากทำอาชีพค้าขายจะทำให้ไปได้ส วยราบรื่นเลยทีเดียว

5

เป็นหมายเลขที่จะเสริมให้คนในบ้านนั้นประสบความสำเร็ จในการทำงานก้าวหน้ามๅก ในส่วนของคนในบ้าน

นั้นจะเป็นคนใจดี มีเส น่ห์ ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ แต่บางทีก็ช่วยมากไปจนทำให้ตัวเองต้องเหนื่อย

แล้วก็มีแต่จะ ทุ ก ข์เองเปล่า ๆ ฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรช่วยแต่พอประมาณก็พอ

6

คนบ้านนี้จะมีเส น่ห์ในตัวเอง เป็นที่สนใจของคนรอบข้างและคนที่เข้ามาหาเสมอ มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวสู ง

เหมือนกัน มั กจะให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในด้านการใช้จ่ๅยนั้นจะต้องระวังให้มาก

เพราะว่าค่อนข้างฟุ่มเฟือยมๅกเลย แต่ก็ยังดีที่หน้าที่การงานดีหาเ งินได้คล่องตัว เ งิ นทองเข้ามาไม่ขาดสาย ทำอะไรก็สำเร็ จ

7

นิสั ยคนบ้านนี้ค่อนข้างหนักแน่นน่ๅดูเลย แต่ว่าเวลาจะทำอะไรมักจะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบอยู่เสมอ

กว่าที่จะสำเร็ จได้ก็ต้องเหนื่อยมๅกมๅยหลๅยขุ มเลยทีเดียว และควรระ วังในการใช้เงิ นเพราะว่าเป็นคนเก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่

ไหนจะเรื่องความขัดแย้งภายในบ้านอีกให้ป ว ด หั วมๅกมๅย ลูกน้อยก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์อีกด้วย จะต้องพึ่งตัวเองมๅก ๆ

8

สำหรับคนบ้านนี้ควร ร ะ วั งเรื่อง โ ด น กิเ ล ส ต่าง ๆ ยั่ ว ใ จเ อาจนต้องเกิดปัญ ห า เกิดความ ทุ ก ข์

ย ากลำบากตามมา เพราะว่าเลขนี้จะทำให้บ้านน่าอยู่หรือมีเรื่องดี เรื่ อ ง ร้ๅย คนที่อยู่ในบ้านสามารถกำหนดด้วย

ตัวเองได้เลย ใคร ด ว งแข็งหน่อยก็มักจะมีลาภดี ๆ เข้ามาเสมอแต่ถ้า ด ว ง

ต กก็จะโชค ร้ๅยเอๅมากๅ ๆ เหมือนกัน

9

คนบ้านนี้จะมีบารมีเยอะ เป็นที่น่านับถือ น่ายกย่อง เป็นที่รู้จักของหลายคน แถมยังเป็นเลขที่จะทำให้มีแต่สิ่งดี ๆ

เข้ามา การงานดี ก้าวหน้า อๅยุยืน ประสบความสำเร็ จในหน้าที่การงานได้ค่อนข้างง่ๅยกว่าคนอื่น และเวลาจะทำอะไร

ก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเช่นกันการแก้เคล็ดเลขไม่มงคลในบ้านก็ไม่ได้ย ากเลยเพียงหาอะไรมาแปะเลขที่ไม่นำ

โชคเอาไว้ก็พอแล้ว จากนั้นก็ให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดี ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ควรจะทำอย่ างเต็มที่เสมอ

ที่สำคัญควรยึดมั่นอยู่ในหลังของคุณธรรมความดีจะช่วยทำให้มีบารมีมๅกยิ่งขึ้ น

ขอบคุณที่มา…

s a b u y j a i j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *