May 28, 2022

3 วันเกิ ดมีเกณฑ์ มีโชคมาหา ถึง หน้าเรือนชาน

ผู้โชคดีเกิ ดวันอาทิตย์

มีดว งชะตาในเรื่องรักที่ค่อนข้างดีพอสมควร ไม่ค่อยจะมีปั ญหาปวดหัวปวดใจจนเดือดร้ อน

เพร าะเรื่องความรักอย่ างคนเกิ ดวันอื่นๆ เนื่องจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น

คุณจึงคบใครก็คบอยู่คนเดียว พอเลิกกันเมื่อใดจึงค่อยมีรักใหม่ แต่คนวันอาทิตย์จะไม่ออก

ไปวิ่งไขว่คว้าหารักมาใส่ตัวหรอก นอกจากรอให้กามเทพแผลงสอนเองตามธรรมชาติดีกว่า แ

ม้จะดูสุขุม มีระบบระเบียบเป็นคนตรง หัวแข็งไม่เบ า

คนดวงดีเกิ ดวันเสาร์

มั่นใจได้เลยว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีให้ใครคนนั้นได้ภาคภูมิใจแน่ เพร าะคุณมีทั้งความ

เอื้ออารี มีน้ำใจเป็นคนสติปั ญญาดี มีความยุติธรรมเป็นคนที่ใครก็ยอมรับ และชื่นชม

คุณเป็นคนรักจริง เกลีย ดจริง ถ้าเกลี ยดใครก็ไม่เสแสร้งคบหาต่อไปให้ต้องฝืน

ตามวิสัยของคุณวันเสาร์ ที่ตรงพอสมควร

วาสนาพาเจริญเกิ ดวันศุกร์

ไม่แสดงออกถึงความเจ้าชู้เด่นชัดอย่ างคนวันอาทิตย์ แต่จริง ๆ

แล้วเป็นคนเจ้าชู้เงียบ แอบโปรยเสน่ห์อยู่บ่อย ๆ เหมือนกัน ซึ่งก็มีคนหลง

ปลื้มอยู่เสมอไปด้วยความที่เป็นคนอ่อนโยน ฉลาด รอบรู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

พอควรคนวันศุกร์ชอบทำตัวน่ารักแต่ถ้าเริ่มคบหาจริงจังกับหวานใจแล้ว

จะแสดงความดื้อดึงออกมาทันที เพร าะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่น้อย

ดว งความรักของคุณจึงแสนซึ้งในช่วงต้น ๆ เพร าะพื้นดว งเป็นคนสุภาพ

น้อยคนนักที่จะห้าวมากๆนอกจากเกิ ดในวันศุกร์ และถ้าความรักจะมีปั ญหา

ก็มักเป็นเพร าะตัวคุณเองเนื่องจากเป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว จึงคิดมากคิดไกล

เกินไปเสมอและเป็นเหตุร้ าวฉานในความสัมพันธ์ได้ไม่ย าก

•เป็นคว ามเ ชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณ ญาณใน การอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.