May 26, 2022

อนุมัติแล้ว เงินชดเชย 500 บ าท นาน 3 เดือน

นับเป็นข่าวดี เมื่อ เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อสม.เฮ

อนุมัติแล้ว เงิ นชดเชยเ สี่ย ง CV อีก 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี

โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผยว่า คณะรั ฐมนตรี เห็นชอบโครงการค่ าตอบแทน เยี ยวย า

ชดเชยและเ สี่ย ง ภั ย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.)

ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม CV ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 500 บ าท

(เม.ย. ถึง มิ.ย.2564) กรอบวงเงิ นรวมไ ม่เกิน 1,575 ล้านบ าท ภาพจาก

เพจ กวางศุลี ไตสรณกุลเพื่อสนับสนุนบทบ าทของ อสม. ในการสื่อส าร

ให้ความรู้ สร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซี น CV รวมถึงสำรวจและติ ดต ามอาการประชาช น

กลุ่มเป้าหม ายที่ได้รับวั คซี นในชุมชนรวมทั้งบทบ าทของ อสม.

ในการเฝ้าระวั งป้องกันควบคุม CV ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้ าน

ชุมช น พัฒนาประชาช น ชุมช น

ในการสร้ า งวิถีชีวิตใ หม่ เพื่อป้องกัน CV โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้ น 1,050,306 คน

ที่มีสิทธิรับค่ าป่ วยการในการปฏิบัติหน้ าที่ ในที่ประชุม ครม. ยังกำชับให้กระทร วงสาธารณสุข

เร่งฉี ดวัค ซี น CV ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกร าย เพื่อลดความ เ สี่ ย ง ในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วย

วันจ่ ายค่ าตอบแทน โดยผู้ที่เป็น อสม หรือ อสส จะได้รับคนละ 500บ าทต่อเดือน ในรอบ

เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 64 รวมรับคนละ 1,500 บ าท

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published.