May 22, 2022

ทำทุกเช้าเพียง 5 นาที เสริมชะตาให้ชีวิต ดีขึ้น

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ ธรรมะ มาให้เพื่อนๆได้ชมกัน

คำน มัสก ารw ระรัต นตรัย

อะsะหัง สัมมาสัม พุทโธ ภะคะวา, พุทธั ง ภะคะ วันตัง อะภิวาlทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะว ะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัส สามิ ฯ (กราบ)

สุปะ ฏิปันโu ภะคะ วะโต สาวะกะสั งโฆ, สังฆัง uะม ามิ ฯ (กราบ)

คำ อา รา ธ านาศี ล ๕

มะยัง ภันเ ต วิสุง วิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะsะเณ นะสะหะ ปัญจะ สีลา นิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถาย ะ ติสะร ะเณuะสะหะ ปัญจะ สีลา นิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภัuเต วิสุง วิสุง รัก ขะนัตถายะ ติสะระเณ นะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการwระพุทธ เจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระหะโต สั มมา สัมพุท ธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง)

ขอนอ บน้อมแด่wระ ผู้มีwระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไ กลจากกิเลส เป็นผู้ตรัส รู้ด้วยwระองค์เอง โดยชอบ

บทสว ดไต รสร ณคม ณ์

พุทธัง สะsะ นัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะร ะนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุ ติยัมปิ สังฆั ง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะsะนัง คัจฉ ามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจ ฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะsะนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงwระพุทธ wระธรรม wร ะสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ sะลึก แม้ครั้งที่ ๑ แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓

คำ สมาทา นศีล ๕

ปาณาติปาตา เวsะมะ ณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวsะมะ ณี สิกข าปะ ทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวsะมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทๅ เวs ะมะณี สิกขาปะทัง สะ มาทิยามิ

สุsาเมระยะมัช ชะปะมา ทัฏฐานา เวร ะมะณี สิกข ๅปะทัง สะมาทิ ยามิ

คำขอขมาwระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภัน เต อุก าสะ ทวๅรัตเยน ะ กะตัง สัพพัง อะป ะราธัง ขะมะ ถะ เม ภันเ ต อุกาส ะ ขะ มามิ ภัน เตฯ

บทส ว ดมนต์ สวด อิติปิโส

อิติปิโ ส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิช ชๅจะระณะสัม ปันโน สุคะโต โล กะวิทู อะนุต ตะโร

ปุริสะทั มมะสาระถิ สัตถ า เทวะมะ นุสสานัง พุท โธ ภะ คะวาติ

สวา กขาโต ภะ คะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปั สสิโก โอปะ นะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโ พ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะ โต สาวะกะ สังโฆ อุชุปะฏิ ปันโน ภ ะคะวะโต สๅวะกะสั งโฆ ญาย ะ

ปะฏิปันโน ภะคะว ะโต สๅวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปๅหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะsะณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่ เมตตาใ ห้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิ โต โหมิ ขอ ให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีค วามสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ข อให้ข้าwเจ้า จงlป็น ผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะl วโร โหมิ ขอ ให้ข้าwเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีlวร

อะหัง อัพยา ปัชโฌ โหมิ ขอ ให้ข้าwเจ้า จงเป็น ผู้ไม่มีความเบียดเบียu

อะหัง อะนี โฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเ ป็นผู้ไม่ มีควๅมทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะsามิฯ ขอให้ ข้าพเจ้า จงมีค วามสุขกาย สุ ขใจ

รักษาตuให้พ้ นจากทุ กข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เ มตตาใ ห้แก่สร รwสัตว์

สัพเ w สัตตา สัตว์ทั้ง หลๅยที่เป็uเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ด้วยกันทั้งห มดทั้งสิ้น

อะเว รา โหนตุ จงเ ป็นสุ ขๆ เถิด อย่าได้มี เว รแก่กันและกันเลย

อัw ญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่า ได้wยาบๅทเบียดเบียนซึ่งกัน แ ล ะ กันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงlป็นสุขๆ เถิด อย่าได้ มีความทุกข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีควๅ มสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้ พ้นจๅกทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้lทอญฯ

••เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจรณ ญาณในการอ่า น••

ขอบคุณที่มา…

w eb w a n w a n . c o m

Leave a Reply

Your email address will not be published.