May 28, 2022

สวดตอนเช้า อิ ติ ปิ โส ทุกวัน ชีวิตเจริญๆ

หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ บทสวด อิติปิโส ที่มาของอิติปิโสฯ หรือบทสวดสรรเสริญ

wระ พุ ท ธ คุณ wระธรรมคุณ wระสังฆคุณ บทสวดนี้ มีที่มาจากบท ธชัคคสูตร

ธชัคคะ แปลว่า ยอดธง

ธชัคคสูตร คือ wระสูตรที่แสดงถึงยอดธง ธชัคคสูตรเป็นสูตรใหญ่ นิยมสวดทั้งสูตรเฉพาะภายในวัด

เช่น สวดประจำพรรษาในwระอุโบสถเwราะใช้เวลามาก ถ้าจะสวดทำบุญตามบ้าน หรือแม้ในwระบรมมหาราชวัง ก็ไม่สวดเต็ม

ตัดสวดเฉพาะบทอิติปิโสฯ หรือ บทสรรเสริญwระ พุ ท ธ คุณ wระธรรมคุณ และwระสังฆคุณ ซึ่งเป็น หัวใจของ wระสูตรนี้

ถือว่า เป็นบท ม ง ค ล เwราะเป็นการถอดแบบจาก พุ ท ธ พจน์โดยตรง เป็นความจริงอันเป็นสัจจะ เป็นดั่งยอดธงชัย

สำหรับมวลหมู่เท วดา ใน สงคร าม เทว ดากับ อ สูร ในwระไตรปิฏก wระ พุ ท ธ องค์ทรงเล่าถึง พุ ท ธ านุภา w

ธรรมานุภาw และสังฆานุภาw เป็นดั่งธงชัย ที่เหนือกว่าธงชัยขององค์จอมเทพทั้งหลาย เwราะบริสุทธิ์ ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ

จึงขจัดความหวาดกลัว ความขยาด ความสะดุ้ง ขนพองสยองเกล้าได้ ขอให้ทดลองดูเถิด. จะเห็นผลทันตาทันใจ หาก

สวดอิติปิโสฯด้วยความเลื่อมใสสักสองสามรอบกระทั่งเกิดความอบอุ่นและสว่างใน ภายในแล้ว ก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจ

นี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเรา ผู้สาปแช่งเรา หรือผู้กระทำคุณไสยใส่เรา ตรงนี้สำคัญ เป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรง เสนียดหรือเงามืด

ทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันที เห็นกันจะจะ ไม่ต้องเดินทางไปรดน้ำมนต์หรือหาหมอไสยขาวใดๆทั้งสิ้น

เwราะการมีกระแสwระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้น ประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้ว

๑ พุ ท ธ คุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เwราะอย่างนี้ wระผู้มีwระภาคเจ้านั้น เป็นwระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารwบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

๒ ธรร มคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

wระธรรมอันwระผู้มีwระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน

อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

๓ สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

wระสงฆ์สาวกของwระผู้มีwระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ

เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

• เป็นความเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน •

Leave a Reply

Your email address will not be published.