๓ ทาน อานิสงค์ สูง ทำแล้ว ชีวิตดีขึ้น

๓ ทาน อานิสงค์ สูง ทำแล้ว ชีวิตดีขึ้น

ธ ร ร ม ท า น

นั่นหมายถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นๆ หรือจะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรา

คนรอบข้างเรามอบสิ่งดีๆให้แก่เขา รวมถึงการทำงานต่างๆให้เหมือนการทำบุญทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่นและตัวเราเอง รวมถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเป็นบทสวดมนต์

หนังสือที่มีความรู้ถือว่าเป็นการทำทานทั้งสิ้นหรือในการสวดมนต์ทุกวันหรือการชักชวนผู้อื่นมานั่งร่วมฟังธรรม

ร่วมสวดมนต์ ฟังคำสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าด้วย

วั ต ถุ ท า น

นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน

จะหยอดตู้บริจาคหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น

อ ภั ย ท า น

นั้นจะทำง่ายหรือจะว่ายากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกรธปักใจหรืออาฆาตแค้นใคร มักจะให้อภัยยาก

ครูบาอาจารย์ท่านสอ นวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย

คือ เริ่มจากเม ตตา มากรุณา มามุติทา และถ้าไม่ไหวก็อุเบ กขาคือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้น

ต้องรับก รรมนั้นเอง ให้เริ่มจ ากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน แล ะขยายออกไปจะสำเร็จโดยง่าย

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ

มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที

ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆวัน

•เป็นคว ามเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s a n o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *