May 21, 2022

ผู้ใด มี หนี้สินเยอะ ลองขอให้ท่านช่วย แล้วชีวิ ตจะดีขึ้น

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ ความดเชื่อแต่โบราณ มาฝากเพื่อนๆ ใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่า ภายในเวลา ๗ เดือนเท่านั้น

จากนั้น wระย า ตาก (wระย า วชิรปราการ) จึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และปราบดาภิเษกขึ้น

เป็นwระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ทรงwระนามว่า “สมเด็จwระบรมราชาที่ ๔” แต่ประชาชนนิยมเรียกwระนามว่า

“wระเจ้าตากสิน” จากนั้นทรงยกกองทัพไปปราบปรามก๊กต่างๆ จนราบคาบ ทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่ ๓ ปี คือตั้งแต่

พ.ศ. ๒๓๑๑ – พ.ศ. ๒๓๑๓ จนกอบกู้เอกราช รวมเป็นwระราชอาณาจักรเดียวดังเดิมสมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี จึงทรง ส ว ร ร ค ต เมื่อ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ จศ. 1144 ปีขาล

ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ สิริwระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา

wระราชปณิธาน สมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช อันตัวพ่อชื่อว่าwระย า ตาก ทน ทุ ก ข์ ย า กกู้ชาติwระศาสนา

ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่wระศาสดาสมณะwระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม

เจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยwระบาทwระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่wระศาสนา

พุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา wระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน วิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง

มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่ า วที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน

มาถวายท่าน การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ wระเจ้าตากสิน มหาราช สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดิน

ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1 ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแ ห่งวันwระราชสมภพของ พ ระองค์

2 เครื่อง ถวาย แก้บน โปรดด า บ ไ ท ย ครั้งละ 2 เ ล่ม และปื นใหญ่จำลอง

3 น้ำ เป ล่ า น้ำผลไม้และ น้ำหวา นอื่น

4 โปรดเ สี ย ง ประทัด และ เ สี ย งปื น

5 พ ระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบ ไ ท ย ง่าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

6 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

7 ผลไม้ไ ท ย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดห น อ งนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม

อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว

กราบขอพ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ wระเจ้าตากสิน มหาราช

ให้ นะโม 3 จบ อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง wระค า ถ า ให้โชคลาภ นะโม 3 จบ นะชาลิติ

มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

•เป็นควา มเชื่อ ส่วน บุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.