May 27, 2022

KFC รับสมัคร พนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 300 อัตร า ทั่วไทย

นับเป็นข่าวสารที่คนหางาน คงถูกใจ เป็นอีกหนึ่งข่าวรับสมัครงานที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์

เนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่ เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิ ดรับพนักงาน KFC หลายตำแหน่ง พร้อมมอบ

สวัสดิการมั่นคงให้แก่ผู้เข้าทำงาน ส่งผลให้ข่าวเปิ ดรับสมัครงานในเครือ เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เป็นที่สนใจอย่ างมากนั่นเอง ล่าสุด บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิ ดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำงาน

และอยู่ในสภาพว่างงานได้เข้ามาทำงานในเครือเซ็นทรัล หน้าที่พนักงานบริการ และพนักงานครัว

ในร้ านอาหาร KFC โดยรับสมัครผู้สนใจกว่า 300 อัตร า ทั่วประเทศไทย ทั้งตำแหน่งพนักงานประจำ

และตำแหน่งพนักงานชั่วคร าวหรือพาร์ทไทม์อีกด้วย โดยบริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เปิ ดรับสมัครผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นหลักเพื่อตอบโจทย์ให้ ประชาช นสามารถเข้ามาทำงาน

กับทางริษัทได้ทั่วประเทศเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของผู้สมัครทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นทำงานนั่นเอง

สำหรับร ายละเอียดการสมัครงานนั้น วันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมไว้แล้ว ดังนี้

KFC เปิด รับผู้สนใจสมั ครงานประจำแล ะพาร์ทไทม์

และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) กว่า 300 หลายอัตร าทั่วประเทศ

ตำแห น่งที่เปิดรั บ

1. พ นักงานบริ การลู กค้ า เสิร์ฟ, แค ชเชี ยร์

2. พนักงา นครัว พ่ อครัว/แ ม่ครัว

คุณ สมบัติงาน ประจำและ พาร์ทไทม์ ผู้จบก ารศึกษาให ม่

1. มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3 มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

คุณ สมบัติผู้สมัครงา นประจำและ พาร์ทไท ม์ ทั่วไป

1. ชาย ห รือ หญิ ง

2. มีอ ายุ 18 ปี ขึ้นไป

3. มีวุ ฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทีย บเท่า

4. ซื่อสัตย์ มีวินัย รับ ผิดชอบ ต่อหน้าที่

5. ใจรักงา นบริการ และสาม ารถทำงาน เป็นกะได้

จำนวนที่รับสมัคร 300 อัตร า

ส วัส ดิก าร

1. ฟ รี! ยูนิฟอ ร์ม 3 ชุด

2. ส่ว นแบ่งจากยอดขาย

3. ค่ าดดิ นทาง

4. โบนัส วันลา ค่ ารักษาพย าบ าล

5. ค่ ารถ 30-100 บ าท ต่อวัน

ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ที่ บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป

เว็บไซต์ http://www.crg.co.th/job/

ขอบคุณที่มา…

o o p s

Leave a Reply

Your email address will not be published.