เผย วิธี สังเกต ผื่น มักพบในผู้ป่วย โควิด-19 ที่ ไม่แสดงอาการ

เผย วิธี สังเกต ผื่น มักพบในผู้ป่วย โควิด-19 ที่ ไม่แสดงอาการ

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากกรณี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อสังเกต

ลักษณะอาการของผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาว มีอาการเล็กน้อย ตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ และมีผื่นขึ้นบ้างเล็กน้อย

โดยหากมีอาการเหล่านี้ ขอให้ระมัดระวังและให้รีบไปพบแพทย์ หรือพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำหรือตรวจสอบ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เคยลงเผยแพร่บทความ พร้อมอินโฟกราฟิก ของ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2563

เรื่อง โควิด-19 กับอาการทางผิวหนัง ระบุว่า ในหลายประเทศพบผู้ป่วยโควิด-19 มีผื่นขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้า (Covid toe)

โดยมีลักษณะเฉพาะเป็นตุ่มหรือ ผื่นแดง ลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็ก ๆ ขึ้นที่เท้า หรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ หรือแสดงอาการน้อยมาก รวมถึงบางรายอาจมีอาการทางเดินหายใจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเกิดผื่นดังกล่าว

กา รสังเก ตอาการ

• มีผื่นแ ดงลักษณะคล้ายตาข่ ายหรือเส้นใยเ ล็ก ๆ

• มีจุ ดเลื Oดอ อก

• มีผื่น บวมแดงคล้า ยโรคล มพิษ

• บางรายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ ายโรคสุ กใส

• เกิดอ าการฉั บพลัน ร่วมกับอา การมีไข้ ไอ จาม และระบ บทางเดิ นหายใจอื่น ๆ

หากพ บอาการผิดปกติ ทางผิวหนัง รวบกับอาก ารไข้ ไอ หรืออากา รทางระบบห ายใจอื่น ๆ ควรรี บมาพบแพทย์

อย่ างไรก็ตาม ควรสังเ กตอาการตัวเอง เ พื่อลดก ารแพร่ระบา ดนะคะ

ขอบคุณที่มา…

ร พ . จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ส ภ า ก า ช า ด ไ ท ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *