May 21, 2022

ผู้โชคดี 3 วันเกิ ด นี้ หลังสงกรานต์ปีนี้ มีเกณฑ์ รับทรัพย์หนัก

วัน อาทิ ตย์

การงาน ช่วงนี้ให้ร ะวั งจะมีปัญหาขั ด แ ย้ งกันภายในองค์กร รวมถึงความผิดพลาดเสียหาย

ให้ร ะวั งในเ รื่ อ งของอารมณ์ ความใจร้อนต่าง อาจจะทำให้มีปัญหาได้ การเ งิ น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

สามารถบริหารจัดการเ รื่ อ งการเ งิ นได้ดี จะมีโชคลาภเล็ก เกี่ยวกับบ้าน ที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์

วัน อังค าร

การงาน ช่วงนี้มีโอกาสทำงานผิดพลาดเสียหายได้ง่ายและบ่อย และให้ร ะวั งบริวารหรือเพื่อนร่วมงานจะนำ

เ รื่ อ งยุ่งย ากวุ่นวายมาให้ป ว ดหัว ให้ใช้ความระมัดร ะวั งรอบคอบในการทำงานให้มาก การเ งิ น

ถือเป็นช่วงที่ดี จะมีโชคมีลาภ หากมีปัญหาด้านการเ งิ นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน

คิดจะลงทุนหรือทำธุรกิจใด ในช่วงนี้สามารถทำได้เลย

วั นพุ ธ

การงาน เป็นช่วงที่ดี อาจได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ ที่ใหญ่โตขึ้น หรือจะได้รับโอกาสดี

จากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือสามารถทำผลงานออกมาได้ดี โดดเด่น หากมีปัญหาอะไรก็จะสามารถจัดการ

ให้เรียบร้อยลงตัวได้ดี การเ งิ น อยู่ในช่วงขาขึ้น หากมีปัญหาเ รื่ อ งการเ งิ นสามารถเดินเข้าหา

ผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลย บางคนอาจมีโชคมีลาภแบบฟลุก อาจจะได้มาจากบ้านช่อง ที่ทาง ที่อยู่อาศัย

•เป็น ความเชื่อ ส่วนบุ คคลโปรดใช้วิ จารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.