May 23, 2022

เกิดราศี นี้ มีเกณฑ์ เศรษฐี ร ว ย แบบ ข้างบ้านอิจฉา

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับความเชื่อ มาฝากเพื่อนๆ หลายๆคนรู้จักกันเป็นอยางดี สำหรับ

ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม หรือ หลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัยท่าไม้ ที่ได้โพสต์…

ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค วัดท่าไม้ จังหวัยสมุทรสาคร ทีท่านไย้ระบุว่า 4 ร าศีเฮยัง ร ว ย ไม่ลืมหู ลืมตา

เตรียมเ ป็ นเศรษฐีใหญ่ ไย้โช คลาภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำร ว ย ซึ่งได้แก่ชาว

ร าศีเมษ

ร าศีตุล

ร าศีมังกร

ร าศีกรกฎ = ร ว ย 4 ร าศี

ที่เ เ ย่มานาน พบเจอด าวจตุสยัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ และนอกจากทุก คน จะไปทำบุญไหว้พระ เสริมบารมีแล้ว ทำความดี

และต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม จะด วงยีขึ้นแล้ว ฟ้าเ ปิด หม ดเคราะะห์ หมดกร ร ม หมยทุกข์ จะพบสิ่งดี ฟ้าเปิด หมดเคร า ะ ห์

หมดกร ร ม หมยทุกข์ จะพบสิ่งดี อย่าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว อย่าลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก

สุภัทธะเอยเราคตาคตเคารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มี ความเคารพในพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า

๒. ให้มีความเ คารพในพระธรรม

๓. ให้มีควา มเคารพในพร ะสงฆ์

๔. ให้ มีค วามเคารพในการศึกษา

๕. ให้มีค วามเคารพใ นสมาธิ

๖. ให้ มีความเคารพใ นความไม่ประมาท

๗. ให้ มีความเคา รพในการต้ อนรับแ ขก

มีความเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย รว ย แน่นอน ยีแน่นอน หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม

ให้ โยม หมดหนี้ หม ดทุกข์ หายป่ ว ย บริวารเจ้านายยี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

•เป็น ความเชื่อส่ว นบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.