โควิด ทำตกงานกว่า 6 ล้านคน จบ ใหม่เตะ ฝุ่น เป็นล้าน

โควิด ทำตกงานกว่า 6 ล้านคน จบ ใหม่เตะ ฝุ่น เป็นล้าน

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ โควิด

ที่สร้างความเสี ย หาย อย่างหนัก เมื่อ สสส.เผยผลสำรวจโควิด

ทำคนไทยตกงานกว่า 6 ล้านคน ใช้ทักษะที่มีทำอาชีพอื่นไม่ได้

คาดเด็กจบใหม่เตะฝุ่นกว่า 1.3 ล้านคน ดันโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

สร้างเสริมสุขภาวะ 100 โครงการวันที่ 15 เม.ย.

นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ละระลอก สร้างผลกระทบโดยตรง

กับวัยแรงงานอย่างรุนแ รง เพราะเศรษฐกิจหยุด ชะงัก กระทบต่อ รายได้

และความเป็นอยู่ของครัวเรือน ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน

จากการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจากวิกฤตโควิด-19

โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Thailand) ปี 2563

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด อ อ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *