May 24, 2022

ตรวจสอบ เงื่ อ นไข ทุนเสมอภาค รับ 3,000 อ นุบ าล ถึง ม.3

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ โครงการ ทุนเสมอภาคมาฝากเพื่อนๆ เมื่อผู้ช่วยศาสตร าจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

ได้แจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บ าท/คน

โดยระบุร ายละเอียดดังนี้เด็ กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน “ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่ าใช้จ่าย อนุบ าลถึง ม.3 ความพร้อมทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็ กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทางการศึกษาไม่เท่ากัน แม้รั ฐจะอุดหนุนค่ าเทอมให้แก่เด็ กในทุกช่วงวัย

แต่ก็ยังมีค่ าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ าเดินทาง ค่ าอาหาร ค่ าอุปกรณ์การเรียน ที่ถือเป็นภาระที่ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถส่งลูกเรียนได้

ทุนเสมอภาค โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บ าท/คน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บ าท

ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บ าท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้โอนเงิ นให้นักเรียนชั้น อนุบ าล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.64 ที่ผ่านมาการคัดกรองนักเรียนย ากจน ประเมินจาก ร ายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บ าท/คน/เดือน มีภาระพึ่งพิง

เช่น คนพิก า ร ผู้สูงอายุ สภาพย านพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยคุณครูจากโรงเรียน

ทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้ านนักเรียน หากพบเห็นเด็ กย ากจนเสี่ ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู

สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published.