May 23, 2022

บังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ห้ามบิ น 5 ทุ่ม-ตี 4

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้น สนใจ เใื่อวันที่ 17 เม.ย.2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศ

ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ

นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ดังนี้

1.ขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือสายการบิน จำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00-04.00 น.

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พักและสอดคล้องกันบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น

ที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

2.กรณีที่มีการยกเลิกหรือรวมเที่ยวบิน ให้มีการแจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิ

ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553

3.ให้ผู้ดำเนินอากาศหรือสายการบิน พิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค

4.ให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ

ในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางดการบินภายในประเทศ

ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5.ให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ แจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดเดินทาง

หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (18เม.ย.) เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.