เผยโดย หมอจุฬา ฯ โควิดระลอกใหม่ เชื้อ ดุก ว่าเดิ ม วัย รุ่ นก็ป อดอัก เสบ ได้

เผยโดย หมอจุฬา ฯ โควิดระลอกใหม่ เชื้อ ดุก ว่าเดิ ม วัย รุ่ นก็ป อดอัก เสบ ได้

นับว่าเป็นการระบา ด รอบที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก การติดเชื้อระลอกแรกช่วง ม.ค.จนถึง ธ.ค. 63 มีการติดเชื้อ 4,237 ราย ส่วน ธ.ค. 63

มีการติดเชื้อ 24,626 ราย ถือว่าสูงขึ้น 6 เท่าจากระลอกแรก ขณะที่ระลอก เม.ย.64 เพียง 3 สัปดาห์ มีการติดเชื้อ 14,851 ราย

ถือว่าสูงมากกว่า 3 เท่าของ 11 เดือนครึ่งของระลอกแรก โดยเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและกระจายทั่วทุกจังหวัดล่าสุด

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก

ระบุถึงความรุน แรง ของโ รคโควิด ในระลอกนี้ ว่า มีความเป ลี่ยนแปลงไป เชื้ อดุ กว่าเดิม อยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานานโดยโพสต์ระบุว่า

“ระลอกนี้เชื้อดุกว่าเดิม 1. ปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นเชื้อระลอกแรก 7 วันไปแล้ว เชื้อจะน้อยลงแม้ว่าตรวจ PCR บวกแต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้น

แต่เชื้อข องระลอกนี้ 10 วันแล้วยังเพาะ เชื้อขึ้นอยู่ แส ดงว่าเชื้ออยู่ในร่างกายได้นานขึ้น

2. รอบ ก่อนๆ ไม่ค่อยเห็นวัยรุ่ นที่สุขภาพแข็งแ รงเ กิดปอด อักเสบ แต่รอบ นี้พบมาก ขึ้นกว่าเดิม

3. หลัง จากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ คนที่มีความเสี่ยงเกิดอาก ารรุนแ รงจะ เริ่มมีอาการให้เห็น

แต่รอบนี้เร็วกว่าเดิม ไม่ถึงสัปดาห์ก็เริ่มมีอาการมากขึ้น การอักเสบเกิดขึ้นเร็ว การให้ยาต้านไวรัสกับยาสเตียรอยด์ต้องพร้อม

การวินิจฉัยปอดอักเสบต้องทำได้เร็ว

4. ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะมีมากกว่าเดิม เชื้อกระจายได้ง่าย

5. สั ปดาห์นี้เ ป็นต้นไป เราจ ะเห็นเ คสหนักใน ไอซียูมากขึ้น

https://www.facebook.com/opass.putcharoen/posts/4524775240873161

จากที่เห็นก็น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษ ที่มีสายพันธุ์ B117 ระบาด พบว่าควรมีวิธีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ได้แก่การป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน ด้วยมาตรการต่างๆรวมถึงการกระจายวัคซีนที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการลดความรุนแรงของโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *