May 21, 2022

ข่าวดี อีก 2.4 ล้านคน ครม.อนุมัติ “เราชนะ” รอรับ 7,000 บาท

นับเป็นข่าวดี เมื่อ วันที่ 20 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ

“โครงการเราชนะ” เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถ

ใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1.ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท

เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคนหรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

2.ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.64

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.