แจ้ง เตือนไ วรัส R SV ระบาดหนักกว่า…..โควิด โดยเฉพาะในเด็ก

แจ้ง เตือนไ วรัส R SV ระบาดหนักกว่า…..โควิด โดยเฉพาะในเด็ก

วันนี้เรามีข่าวแจ้งเตือนผู้ปปกครองทุกๆท่าน เมื่อ เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว รายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคอาร์เอสวี (RSV)

ร ะบ าดหนักก ว่าโควิด-19 ความว่า ระบา ดหนั ก กว่าโควิด ก็อาร์เอสวี อาการห นัก ระ บาดหนั ก ช่วงนี้

คนไข้เด็กทั่วประเทศทั้งรพ.รัฐ เอกชน คลินิก รพ.สต. ป่วยด้วย ไข้หวัด หลอดล มอักเสบ ปอดอั กเสบจ าก เชื้อไวรัส RSV (อาร์เอสวี) เยอะมากๆ

แน่นทุก รพ. อาการ ไข้ ไอ เสมหะ น้ำมูก บางรายอาการหนักมี หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด

สำหรับ หลักการมี 3 S Swelling หลอดลมบวม ตีบแคบ ทำให้หายใจหอบเหนื่อย ลมเข้าปอดได้ แต่ออกลำบาก เด็กจึงต้องหายใจเร็วและแรง

ใช่กล้ามเนื้อกระบังลมช่วยหายใจ Spasm หลอดลมไวและตีบได้ ไวต่อสิ่งกระตุ้น และ Secretion สารคัดห ลั่งในหลอดลมมาก และอุ ดหลุดลม หายใจลำบาก

ต้องดูดเสมหะช่วย บางรายรุนแรง เขียว หายใจล้มเหลว ต้องให้ออกซิเจน หรือใส่ท่อช่วยหายใจใน icu กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

ยิ่งอายุน้อยยิ่งรุนแรง คลอดก่อนกำหนด มีโรคประจำตัวเช่น ปอด หัวใจ สำหรับ การรักษา ตามอาการ ไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะ ทั้งกินและฉีด

ไม่มีวัคซีน การรักษาคือ พ่นยา ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน ให้สารน้ำ ยาลดไข้ การพยากรณ์โรค มีตั้งแต่ไม่รุนแรง หวัด ไอ น้ำมูก จนไปถึง ปอดอักเสบ

หายใจล้มเหลว ไวรัสตัวนี้ หายดีแล้ว มีโอกาสเป็นซ้ำ ร่วมกับถ้ามีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว พ่อหรือแม่ อนาคต เด็กอาจจะเป็นโรคหอบหืดตามมาได้

การป้องกัน ที่พอจะช่วยได้

1.หลีกเลี่ยงไปชุมชนคนเยอะหรือ เลี่ยงการอยู่ใก ล้ผู้ใหญ่ และเด็ กที่ป่วย ถ้าป่วย ต้องอยู่บ้าน หยุดเรียน พบแพทย์

2.วัคซีนโรคอื่น ๆที่ป้องกันพบร่วมได้ เช่น ไข้หวัดให ญ่ วัคซีนไอพีดี เป็นทางเลือกสามารถฉีดได้

3.รักษาค วามอบอุ่นของร่างกาย ช่วงนี้อากา รเย็น หนาว ไ วรัสชอบ

4.คนมีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โอกาสติด RSV แล้วอาการ รุนแ รงกว่าเด็กทั่วไป ต้องระวัง

อย่า ขาดยาปร ะจำ ป่วยรีบมาพบ แพทย์

5.ล้างมือ สวมห น้ากาก รักษาระยะห่าง ป้องกัน RSV ไข้ห วัดใหญ่ ปอ ดอักเสบได้ มาตรการ เดียวกับป้องกันโรคโควิด-19

สำหรับ โรคอาร์เอสวี (RSV) ชื่อเต็มว่า Respiratory syncytial virus เป็นเชื้อไว รัส ที่เป็นสา เหตุของไข้หวัดหลอดลมอักเสบ

ซึ่งพบมากในเด็กทุกกลุ่มอายุ ส่วนมากอาการไม่รุนแรงมักหายป่วยภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่อาจจะพบว่ามีอาการรุนแรงได้ในเด็กเล็ก

โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี จึงแจ้งเตือนให้ทราบทั่วกัน

ขอบคุณที่มา…

ข่าวสด ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *