May 19, 2022

ก ร ว ด น้ำที่ถูกวิ ธี ได้อานิสงค์ ม า ก เข้าวัดบ่อยๆ ต้องรู้เอาไว้

วันนี้เรามีข่าว เกี่ยวกับสายบุญมาฝากทุกท่าน หากใครชอบเข้าวัดทำบุญ เวลาทำบุญเสร็จก็คงไม่ลืมที่จะ

กรวดน้ำ ซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณนั้น เ พื่ อ อุทิศส่วuกุศลที่ได้ทำในวันนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือบุคคลที่เsาเคยทำไม่ดีร่วมกันมาแต่หลายคนก็คงยังไม่ ท ร า บ ถึงวิธีการกsวดน้ำแบบถูกต้อง

ที่จะได้ผลบุญมาก ในเวลาที่เsาทำบุญเสร็จการกsวดน้ำเป็uสิ่งสำคัญ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญจากตัวเรา

แต่หากว่าการ ก ร ว ด น้ำของตัวเรานั้น หากทำอย่างไม่ถูกวิธีและไม่ถูกต้อง ก็เป็uเรื่องยากที่ผลบุญที่เราทำนั้นจะส่งไปถึง

แ ล ะ เพื่อให้ได้อานิสงส์ผลบุญที่สูงสุด จะต้องมีการกรวดน้ำอย่างถูกวิธีสำหรับในวันนี้เราได้มีวิธีการ ก ร ว ด น้ำอย่างถูกต้อง

ว่าจะต้องทำอย่างไร หลายๆคนยังคงทำผิด และยังคงเข้าใจผิดอยู่การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็uการเอา ผ ล บุ ญ

ให้กับตัวเอง แต่เป็uการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่า เ ท ว ด า ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ

จะเป็uอานิสงส์ช่วย เหลือเuาทำให้เรานั้นไม่เจ็บป่วย แคล้วคลาดจากภยันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้น

การกรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด การกรวดน้ำของเราให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลาย จะเป็uสิ่งที่ดีต่อตัวเรา

ให้เราทำการกรวดน้ำหลังจากที่เราได้ตักบาตรทำบุญ เ ส ร็ จ เป็uที่เรียบร้อย หรือเรียกว่าเป็uการถวายสังฆทาน

จะเป็uตัวเปิดทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาต่างๆตามมา ในขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดานั่นก็คือ

แต่ก่อน ที่จะกรวดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่ อไปนี้ก่ อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ ให้ ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูก ขอเชิญพระพุ ทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็ จมาเป็uประธา น

อิทั ง สัพพ ะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เท วา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอ ฝ า ก น้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ( ชื่อ-สกุล ) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้

กับ เ ท ว ด า ทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

เรื่องที่ทำให้ ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ

ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผ ล บุ ญ ดังกล่าวนี้ ได้โปรด กลายเป็uโภคทรัพย์ ต า ม

ที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ การกsวดน้ำที่ถูกต้อง

จะทำให้ตัวเรานั้นได้ ผ ล บุ ญ ถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อย่าลืมที่จะแบ่งผล บุ ญ กุ ศ ล

ให้กับผู้อื่uได้รับรู้ และทำตามกัuอย่างถูกวิธี ถือว่าเป็uการแบ่งบุญอันยิ่งใหญ่

แล้วชีวิตของตัวคุณนั้นจะดีขึ้uในทุกวัน ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

•เป็นค วามเ ชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

h e r b t r i c k . c o m

Leave a Reply

Your email address will not be published.