May 27, 2022

เชี ยงใ หม่ สั่ ง ปิดตล าดนัด 14 วัน หลังป่ วย พุ่ง 3 ,13 3 ค น ฝ่า ฝืนมีโทษ ทั้งจำทั้ งปรับ

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนสนใจ เมื่อ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่ง ที่ 41/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

โดยระบุเป็นคำสั่งว่า ห้ามใช้สถานที่ใดๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว (อาทิ ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ฯลฯ)

เว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยสั่งให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน

ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564คำสั่งฉบับนี้เป็นคำสั่งที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบ

ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 20 ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ถึงวันที่ 8 พ.ค. 64

ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดตลาดรวมรถเร่ ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ รวมถึงตลาดที่มีลักษณะคล้ายกัน ขายสินค้าได้

เว้นแต่ตลาดที่ว่านั้นเป็นตลาดภายใต้การดำเนินการของส่วนราชการ

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.