May 19, 2022

อั พเ ดท วง เ งิน ล่ าสุด บัต รสวัสดิการ แห่งรัฐ รอบ 2

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง สศค. กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยถึงความคืบหน้า

ในการเตรียมเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจ น รอบใ หม่ว่า ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างบูรณาการฐานข้อมูลคนไทย

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด เพื่อนำข้อมูลมาคัดกรองผู้ถือบัตรฯ ซึ่งจะเ ปิดให้ลงทะเบี ยนให ม่ทั้งหมด

หลังสถานการณ์ คลี่คลายในการเปิ ดลงทะเบี ยน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใ หม่ จะมีการเพิ่มเงื่อนไขบ างประการ เช่ น ผู้ถือบัตรฯ

ต้องยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลร ายได้ของครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้ หากฐานข้อมูลพร้อม ก็จะสามารถดูได้อีกว่า ผู้ถือบัตรฯ 1 คน

ได้รับความช่วยเหลือจากรั ฐบ าลไปแล้วเท่าไหร่และต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสวัสดิการของหน่วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหน

“ในอดีตไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ได้รับสวัสดิการฯ มีสถานะการเงิ นทั้งของตัวเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ างไร

เนื่องจากในการลงทะเบี ยนที่ผ่านมาไม่ได้ขอให้ผู้ลงทะเบี ยนยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่การลงทะเบี ยนใ หม่จะต้องกดยินยอมเ ปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการอัพเดทข้อมูลให ม่ทุกปีหากพบผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์หรือครอบครัว มีร ายได้เพิ่มขึ้นและเกินกว่าที่กำหนด

ก็จะมีการตั ดสิ ทธิ์ออกจากระบบรวมทั้งเปิ ดให้ผู้ที่มีร ายได้ลดลงและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้ลงทะเบี ยนเพื่อเข้ารับสวัสดิการดังกล่าว

สำหรับการเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่นั้น นางส าวกุลย า กล่าวว่า เดิม สศค. เตรียมนำข้อมูลเสนอต่อนายอาคม

เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยน จึงอาจจะมีการพิจารณา

เรื่องกรอบเวลาการหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง

ขอบคุณที่มา…

p h a y a n a k

Leave a Reply

Your email address will not be published.