May 24, 2022

ก ลุ่ มไห นบ้ างรับเงิ นอั ต โนมั ติ ค นละครึ่ งเฟส 3

วันนี้เรามีข่าวที่หลายๆคนตั้งตารอ คือโครงการ ค นละครึ่ งเฟส 3 กลุ่ มไหนบ้ างรับเงิ นอั ตโนมั ติ เชื่ อว่านาทีนี้หล ายคนยังคงลุ้ นถึงความชั ดเจน

ในร ายละเอี ยดของโค รงการค นละค รึ่งเ ฟส 3 ซึ่งก่อ นหน้ านี้ รองโฆ ษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี ได้อ อกมาระบุว่า โ ครงการค นละครึ่ งเ ฟส 3

จะต้องรอสรุปร ายละเอี ยดและความชัดเจนอีกครั้งหลังสิ้ นเดือน พ.ค. 64 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

โฆษกกระทร วงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ าโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ว่าผู้เคยได้รับสิ ทธิอยู่แล้วไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วยการให้ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขย ายสิทธิการใช้จ่ าย

ไปจนถึงการให้สิ ทธิการใช้จ่ ายเพิ่มเติมครอบคลุมทั้งร้ านค้ ารวมถึงบริการข นส่งสาธารณะ

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published.