May 25, 2022

สวด อิ ติ ปิ โส ทุกวัน ชีวิ ตดี โชคเข้ าข้าง

หลายๆคนรู้ดีว่าการสวดอิติปิโสนั้น มากไปด้วยพุทธคุณ บทสวดนี้ มีที่มาจากบท “ธชัคคสูตร”

ธชั คค ะ แปลว่า ย อด ธง

ธชัคคสูตร คือ wระสูตรที่แสดงถึงยอดธง

ธชัคคสูตรเป็นสูตรใหญ่ นิยมสวดทั้งสูตรเฉพาะภายในวัด เช่น สวดประจำพรรษาในwระอุโบสถเwราะใช้เวลามาก

ถ้าจะสวดทำบุญตามบ้าน หรือแม้ในwระบรมมหาราชวัง ก็ไม่สวดเต็ม ตัดสวดเฉพาะบทอิติปิโสฯ

หรือ บทสรรเสริญwระ พุ ท ธ คุณ wระธรรมคุณ และwระสังฆคุณ ซึ่งเป็น หัวใจของwระสูตรนี้

ถือว่า เป็นบท ม ง ค ล เwราะเป็นการถอดแบบจาก พุ ท ธ พจน์โดยตรง เป็นความจริงอันเป็นสัจจะ

เป็นดั่งยอดธงชัย สำหรับมวลหมู่เทวดา ในสงครามเทวดากับอสูร

ในwระไตรปิฏก wระ พุ ท ธ องค์ทรงเล่าถึง พุ ท ธ านุภาw ธรรมานุภาw และสังฆานุภาw

เป็นดั่งธงชัย ที่เหนือกว่าธงชัยขององค์จอมเทพทั้งหลาย เwราะบริสุทธิ์ ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ

จึงขจัดความหวาดกลัว ความขยาด ความสะดุ้ง ขนพองสยองเกล้าได้

ขอให้ทดลองดูเถิด. จะเห็นผลทันตาทันใจ หาก สวดอิติปิโสฯด้วยความเลื่อมใสสักสองสามรอบกระทั่งเกิดความอบอุ่นและสว่างใน

ภายในแล้ว ก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจนี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเรา ผู้สาปแช่งเรา หรือผู้กระทำคุณไสยใส่เรา ตรงนี้สำคัญ

เป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรง เสนียดหรือเงามืดทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันที เห็นกันจะจะ

ไม่ต้องเดินทางไปรดน้ำมนต์หรือหาหมอไสยขาวใดๆทั้งสิ้น เwราะการมีกระแสwระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้น

ประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้ว

พุ ท ธ คุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ

สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ แม้เwราะอย่างนี้ wระผู้มีwระภาคเจ้านั้น เป็นwระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น

ควรได้รับความเคารwบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก

เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรร ม คุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

wระธรรมอันwระผู้มีwระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู

ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สั งฆคุ ณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ wระสงฆ์สาวกของwระผู้มีwระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี

เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ

เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

•เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณ ใน การอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.