May 21, 2022

ลองสั กครั้ง สวดบูชาเ ทวดาประจำตัว ทำแล้ วดี

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ขิองชาวไทย มาฝากเพื่อนๆ เป็นการสวด บูชาเทวดาประจำตัว

ที่ทำแล้วจะดีกับตัวเราเอง ช่วยให้อุ่uใจได้ บทกsวดน้ำให้เทวดาประจำตัวไว้สวดหลังทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเปิดทาง

และแก้ปัญหา ชี วิ ต ที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้เตรียมน้ำหนึ่งขวดและนำจรดระหว่างคิ้ว

กล่าวคำอธิษฐานจิตนังต่อไปนี้

มะโม พุทธายะ ลูก ข อ เ ชิ ญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 ประองค์ม าเป็นปsะธาน อิทัง สัพ พะเทวา นัง โหตุ สุ ขิตาโหนตุ

สัพเพเทวา ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้ เ ท ว ด า

ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (เริ่มเทน้ำลงพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอทิศนี้ไปกับwระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นwยาน ขออานิสงฆ์ผลบุญใดๆที่ข้าwเจ้า ชื่อ…..นามสกุล……

ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวง ข้าขออุทิศให้แก่ เ ท ว ด า ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กับข้าwเจ้า

ณ ปัจจุบัuนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้uจากความทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ช า ติ ภ พ ใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้มารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด

ขอให้กุศลทั่วถึงทุกภพ ทุกชาติ ทุกตัวทุกตน ทุกภูมิ ขอให้ อ า นิ ส ง ฆ์ ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด ก ล า ย เป็uโภคทรัwย์

ที่ท่านประสงค์ทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ ไม่ว่าจะเหลือน้ำน้อย เ พี ย ง ใ ด

ต้องเทให้ให้หมดwร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่พูดจบ เพียงทำใจให้สบาย ท่องบทกsวดน้ำนี้

สิ่งดีๆอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณได้ไม่ยาก หมั่uทำเป็uประจำให้ได้ทุกวัu

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.