May 26, 2022

ท่า นที่ มีหนี้สินเยอะ ลองขอ ให้ท่านช่วย แล้วชีวิ ตจะดี ขึ้น

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช ใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่า

ภายในเวลา ๗ เดือนเท่านั้นจากนั้น wระย า ตาก (wระย า วชิรปราการ) จึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นwระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ทรงwระนามว่า “สมเด็จwระบรมราชาที่ ๔”

แต่ประชาชนนิยมเรียกwระนามว่า “wระเจ้าตากสิน” จากนั้นทรงยกกองทัพไปปราบปรามก๊กต่างๆ จนราบคาบ

ทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่ ๓ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๑๑ – พ.ศ. ๒๓๑๓ จนกอบกู้เอกราช

รวมเป็นwระราชอาณาจักรเดียวดังเดิมสมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี

จึงทรง ส ว ร ร ค ต เมื่อ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ จศ. 1144 ปีขาล

ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ สิริwระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา

wระราชปณิธาน สมเด็จwระเจ้าตากสินมหาราช อันตัวพ่อชื่อว่าwระย า ตาก

ทน ทุ ก ข์ ย า กกู้ชาติwระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา

แด่wระศาสดาสมณะwระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม

เจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยwระบาทwระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า

ชาติของเราคงอยู่คู่wระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา wระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน

วิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ

แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่ า วที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ

นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ wระเจ้าตากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์

และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1 เครื่อง ถวาย แ ก้บน โปรดด า บ ไ ท ย ครั้งละ 2 เล่ ม และปื นใหญ่จำลอง

2 ด อ ก ไม้ที่ใช้บู ชาโปรด สีแดงอันเป็นสี แห่งวันwร ะราชสมภพ ของ พ ระองค์

3 น้ำเป ล่ า น้ำผลไม้ และน้ำห วานอื่น

4 โปรดเ สี ย ง ประ ทัด และ เ สี ย งปื น

5 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสน า พ ระมห ากษัตริย์ และราช บัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ข องชาติ

6 พ ระก ระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น วนใหญ่เป็น แบบ ไ ท ย ง่าย และอา หารแ บบเดิน ทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

7 ผล ไม้ไ ท ย และจี น เค รื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบาย ศรี และ ซา แซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดห น อ งนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร

สำหรับเดินทัพ เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ wระเจ้าตากสิน มหาราช ให้ นะโม 3 จบ อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง wระค า ถ า ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

•เป็นคว ามเชื่อส่ วนบุคค ลโปรดใช้วิ จารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา….

ปุ๊ บ ปั๊ บ ด อ ท ค อ ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.