May 22, 2022

เกิด 5 ร าศี มงคล หยิบจับอะไรเป็นเงิ นเป็นทอง โชคเข้าข้าง

ร าศีมังกร (15 มกร าคม-12 กุมภาพันธ์)

จากปีที่แล้วที่หนักหนาพอสมควร พอมาปีนี้ดีแล้วดีอีกจนผิดหูผิดตา ครึ่งปีที่ผ่าน

เป็นช่วงของการสะสม งานเข้า เงิ นเข้าตลอด เรียกว่าหนัก เหนื่อย แต่เห็นผล

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนผิดหูผิดตา

ร าศีตุลย์ (18 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน)

ปีนี้ร าศีตุลย์ถือว่าดว งดีเลย ครึ่งปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าชีวิตจะมั่นคงขึ้น ทั้งการงาน

และการเงิ น มีเงิ นเข้ามาไม่ขาดสาย แต่ต้องเหนื่อย ต้องลุยถึงจะเกิ ดความเปลี่ยนแปลง

ร าศีกันย์ (17 กันยายน-17 ตุลาคม)

ปีนี้เป็นปีสบ าย ๆ ของชาวร าศีกันย์ ครึ่งปีที่ผ่านมาแม้จะทรง ๆ

ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ก็ดีกว่าร าศีอื่นค่อนข้างมาก เรียกว่าไม่หวือหวา

แต่ก็ไม่ถึงขั้นด วงตกโดยเฉพาะเรื่องการเงิ น ครึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้น

กว่าปีก่อน ๆ มีเรื่องให้เสียเ งินเป็นห นี้อยู่บ้ าง แต่ก็เป็นหนี้ที่ดี เป็นห นี้

จากการมีบ้ าน มีธุรกิจ ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้น

ร าศีพิจิก (17 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม)

ร าศีด วงรุ่งที่ดีที่สุดในปีนี้ เรียกว่าด วงจะสบ ายที่สุด มีเรื่องกวนใจ

น้อยที่สุดเพร าะปีที่ผ่าน ๆ มาทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ ตลอด อะไรที่

ค าดว่าจะได้ก็กลับไม่ได้ แต่ปีนี้น่าจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าดีขึ้นจนผิดหูผิดตา

ร าศีกรกฎ (17 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)

ครึ่งปีแรกชาวร าศีกรกฎถือว่าด วงดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่เรื่องเ งิน

อย่าไปหวังโช คลาภมากนักเพร าะด วงคนร าศีนี้จะรวยได้ต้องทำด้วยตัวเอง

ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ไม่ทำก็ไม่ได้เลย

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญาณ ใน การอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.