18 พ.ค. นี้ เตรียมรับเงิ น 500 บ าท สำหรับกลุ่มล่าสุด

18 พ.ค. นี้ เตรียมรับเงิ น 500 บ าท สำหรับกลุ่มล่าสุด

นับเป็นข่าวดี ของกลุ่ม (อสม) พร้อมจ่ายค่ าตอบแทน อสม / อสส อีก 1,500 บ าท ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายค่ าตอบแทนใ

ห้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้ าน (อสม) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส) จำนวน 1,500 บ าทโดยใช้วงเงิ น

1,575 ล้านบ าทจากที่ก่อนหน้านั้นได้จ่ายไปแล้ว 13 เดือน ( กันย ายน 63- มีนาคม 64 ) ร ายละ 500 บ าท/เดือน

วันจ่ายเงิ นค่ าตอบแทน อสม

18 พ.ค. จ่าย 5 00 บ าท

18 มิ.ย. จ่าย 50 0 บ าท

19 ก.ค. จ่าย 5 0 บ าท

โดยผู้ที่เ ป็น อสม / อสส จะได้รับ คนละ 500บ าท/เดือ น ในรอบเ ดือน เมษ ายน ถึง มิถุนายน 64 รวมรับคนละ 1,500 บ าท

วันโอนเงิ นให้ อสม / อสส จากที่มีการอนุมัติจ่ายค่ าตอบแทนให้ อสม / อสส โดยได้จ่ายเป็นจำนวน 6

เดือนแล้วและในวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติอนุมัติวงเงิ น 1,575 ล้านบ าทที่จะจ่ายให้กับ อ

สม และ อสส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ขอบคุณที่มา…

1 8 p e e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *