June 22, 2022

ท่า นอน บอ กนิ สัยข องคุณได้

1. ท่านอนแบบทิ้งตัว The Freefall Sleeping Position

การที่คุณเป็นคนที่ทิ้งตัวลงนอนแล้วเอามือไปซุกไว้ใต้ห ม อน นั่นหมาຢความว่า

คุณเป็นคนที่เปิดใจเข้ากับคนทั่วไปได้ง่ายเป็นมิตรและมีจิ ตใจที่ดี

ทำอะไรมักจะนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ เป็นคนที่ชอบถามส า ร ทุกข์สุขดิบ

เป็นคนที่เมตต าปร าณี ตัวคุณเองเป็นคนที่ฉลาด

มีความรอบคอบอยู่เสมอทำอะไรมักจะต้องคิดหน้าคิดหลัง

แม้ว่าตัวตนภายนอกของคุณอาจจะดูเฉยๆ ก็ต าม แต่แท้จริงแล้วคุณนี่แหละคือยอดอัจฉริยะตัวจริง

ปล . ถ้าคุณคนหนึ่งเป็นคนที่นอนกรน นั่นก็หมาຢความว่าคุณทำให้คู่สมรสของคนนั้นนอนหลับไม่เพียงพอ

และมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณก็ไม่สามารถนอนหลับได้เพียงพอเช่นเดียวกัน

2. ท่านอนกอดห ม อน The Hugger Sleeping Position

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนกอดห ม อนในขณะที่คุณกำลังหลับ

นั่นหมาຢความว่า คุณนั้นเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากและในขณะ

เดียวกันคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความลับหรือไว้วางใจใครได้ง่ายๆ คุณเป็นคนที่มีความเมตต า

ชอบช่วยเหลือคนอื่นและสังคม เป็นคนที่มีความลับเยอะ ย า กที่จะบอกกับคนอื่น

ถึงคนสนิทก็ต ามคุณก็ไม่สามารถบอกบ างสิ่งบ างอย่ างที่อยู่ในใจคุณในตอนนี้ได้

คุณเป็นคนที่หาเงิ นเก่งมากแต่ใช้เ งินเก่งเช่นเดียวกัน

ความฉลาดในตัวคุณจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับครอบครัวคุณเอง

3. ท่ากระดาน The Board Posture

ถ้าคุณนั้นเป็นคนที่นอนหลับเป็นท่าไม้กระดาน นั่นก็หมาຢความว่า

ตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบเก็บตัว ชอบความสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ชอบมีเรื่องมีร าวกับใคร

บ างครั้งคุณก็มีนิสัยที่ดื้อดึงเหมือนกัน มีความมั่นใจในตัวเองสูงในระดับหนึ่ง

แต่ไม่เคยยกยอปอปั้นตัวเอง เป็นคนที่ไม่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น มีความเมตต า

ชอบช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ คุณเป็นคนที่ช่างสังเกต

ทำอะไรแต่ละอย่ างมักจะคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าเสมอถ้าหากใครได้คบคุณเป็นแฟนแล้วล่ะก็

ขอบอกเลยว่า ไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไร คนคนนี้แหละรอบคอบเสมอ

4. ท่านอนตะแคง The Side Log Position

ถ้าคุณนอนหลับในท่านี้ นั่นก็หมาຢความว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเก่ง

เป็นคนที่มีคนอื่นไว้ใจได้มากเก็บความลับได้เป็น อย่ างดียอดเยี่ยม

คุณนั้นมักจะดำเนินชีวิตด้วยความสามารถของตัวเองซะส่วนใหญ่ มักจะไม่ชอบให้ใครมา

ลำบ ากเพื่อตัวเอง คุณเป็นคนที่มีความเมตต ากรุณา

ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นคุณเป็นคนดีคนหนึ่ง

ที่ภายนอกมักจะดูขัดกับจิตใจ แต่เล็กๆ ในใจแล้วนั้นคุณเป็นสุดยอดคุณ

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published.