May 26, 2022

ท่านที่โชคดีเกิด ราศี มงคล นี้ มีเกณฑ์ โช คล าภใหญ่เข้าหา โดยไม่ทันตั้งตัว

ร าศีมีน

16 ธันวาคม-14 มกร าคม

ด วงการเ งินชาวร าศีธนูในปี 2564 เรื่ องของการเงิ นถือว่าเป็น

ไฮไ ลต์สำคัญของปีนี้ จังหวะด วงมีควา มปังร ายได้คึ กคัก

มีโอก าสได้รับเ งินก้อนจากการทำงานบ างอย่ าง

และสามารถบริห ารจัดการห นี้สิ นได้ดีและพลิ ก

ฟื้ นการเงินให้กลับมาดีขึ้น

ร าศีเมษ

15 มกร าคม-12 กุมภ าพันธ์

ดว งการเงิ นชาวร าศีมังกร เรื่ องการเ งินปีนี้จะมีร ายได้ให ม่ๆ

เพิ่มเติมเข้ ามาจากหลา ยแหล่งแถมยังมีดวงโ ชคล าภที่โด ดเด่น

มีโอกาสได้เ งินได้โช คจากเรื่องของอสั งหาริมทรั พย์ ที่ดินฯแต่ด้วย

ดว งชะต าในปีนี้จะมีโอกาสลงทุนหลายอย่ างถ้าบริหารจัดการเงิ นทอง

ไม่ดีอาจจะทำให้เสี ยเงิ นออกไปได้ตล อดทั้งปีเช่ นกัน

ร าศีกั นย์

17 กันย ายน-17 ตุล าคม

ดว งการเ งินช าวร าศีกั นย์ ปีนี้จะสามารถบริห ารจัดการห นี้สิน

ได้ดีปลดห นี้ได้ เพร าะจังหวะด วงร ายได้ค่ อนข้างดี

มีช่องทางหาร ายได้เข้ ามาได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีด วงโ ชคล าภ

ที่โด ดเด่น ส่วนร ายจ่ ายมีเก ณฑ์เสี ยเ งิน

กับเ รื่องอสั งหาริมทรั พย์ หรือการขยั บขย ายที่อยู่อา ศัย

คงต้องบริหารจั ดการให้ดี

••เป็นความเชื่อส่ว นบุคคล โปรดใช้วิจร ณญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

p o s t d o o -d

Leave a Reply

Your email address will not be published.