11 ถึง 12 เตรียมรับมือ อุตุ เตือนพ ายุฝ น หนัก

11 ถึง 12 เตรียมรับมือ อุตุ เตือนพ ายุฝ น หนัก

วันนี้เรามีข่าวมาแจ้งเตือนทุกๆท่าน ต ามการร า ยงานของกรมอุตุฯ ค าดว่า แรงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่เกิ ดขึ้นในปัจจุบันจะส่งผลให้ไทยเข้าสู้ฤดูฝนอย่ างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค.นี้

หรือในวันที่ 11-12 พ.ค. 2564 ดังนั้นกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานจึงต้องดำเนินการเตรียมรับมืออย่ างเต็มที่

เก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุด เป้าหมายคือ ต้องมีน้ำใช้การได้รวมประมาณ 4 หมื่นล้าน ลบ.ม.รวมทั้งต้องกำหนดพื้นที่

เสี่ ย งภั ย เพื่อวางแผนช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ส่วนหนึ่งเพร าะสภาพภูมิอากาศ และอากาศของแต่ละพื้นที่

มีความแตกต่างกันจึงต้องวางแผนให้เหมาะสม เพื่อการเข้าไปช่วยเหลือย่ างมีประสิทธิภาพการวางแผนอย่ างเหมาะสม

จึงมีความจำเป็นแล้วทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน เอาปัญหาต่างๆมาเป็นตัวตั้ง ซึ่งการทำงานหลังจากนี้อย ากให้เน้นการสื่อสาร

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาช นได้เข้าใจ ในแผนงานต่างๆที่กรมชลประทานจะเริ่มทำ จะส่งผลให้การทำงานของเร าง่ายขึ้น

แม้จะเป็นช่วง CV-19 แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำงานอย่ างเต็มที่ ประชาช นในพื้นที่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้วย

เพื่อให้การปริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนทั้งนี้เพร าะการที่ไทยไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง ปริมาณน้ำที่มีอยู่ 100 % พึ่งพาฝนเป็นหลัก

ปริมาณฝนที่ตกทุกปีมีมากพอที่จะทำการเกษตรได้ แต่ไทยไม่สามารถจัดเก็บน้ำฝนได้อย่ างพอเพียง โดยสาเหตุ เป็นเพร าะ อ่างเก็บน้ำ

มีไม่ทั่วถึง หรือฝนตกไม่ตรงกับพื้นที่ที่มีอ่างเก็บน้ำอยู่ ดังนั้นนายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบ ายให้เกษตรกรขุดสระน้ำเอาไว้รองรับน้ำฝนเพื่อเก็บไว้ใช้เอง

ถ้าไทยสามารถเก็บน้ำได้มากกว่านี้ ไม่ปล่อยให้น้ำฝนทิ้งไปอย่ างเปล่าประโยช น์

ความรุ นแร งของภั ยแล้ งที่เกิ ดขึ้นทุกปีก็จะบรรเทาลง

นางสาวสุกันย าณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุฯ กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนในปีนี้

มีแนวโน้มสูงกว่า ค่ าเฉลี่ย 30 ปี คล้ายกับสถานการณ์ในปี 51

ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศจะมีค่ าสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะ

เหนือและกลางบนจะมากกว่าค่ าปกติมาก ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และภาคใต้ที่ต่ำกว่าค่ าปกติ โดยฝนในกลางเดือน พ.ค.- มิ.ย.

จะเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องประมาณ 40-60 % ของพื้นที่ และตกหนักในบ างพื้นที่ยกเว้นภาคตะวันออก

และภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีฝน 60-80 % ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบ างแห่ง

ตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.- ก.ย. ฝนจะตกชุกหนาแน่น 60-80 %ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมาก

ในบ างแห่งก่อให้เกิ ดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนก.ค.

ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง อาจทำให้เ กิดการข าดแคลนน้ำด้านการเกษตรในบ างแห่ง

โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน และเดือน ต.ค.บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะมีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบ างแห่ง ฤดูฝนปีนี้จะเริ่มในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค. ช่วง วันที่11-12 พ.ค. นี้

และสิ้นสุดกลางเดือน ต.ค. ค าดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเข้าสู่ประเทศไทย 2-3 ลูก โ ดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่าน

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือน ส.ค. หรือ ก.ย.

ขอบคุณที่มา…

s i a m s t r e e t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *