เลือก กล้วยที่ช อบ 1 หวี ที่ช อบ

เลือก กล้วยที่ช อบ 1 หวี ที่ช อบ

หวีที่ 1

คุณจะสมหวังเหมือนจิตใจที่ดีของคุณ ในช่วงครึ่งแรกของชีวิต

จะต้องแบกรับความ ข ม ขื่ นเพร าะสังคมนี้ มีความเป็นจริงมากเกินไป

แ้ลวคุณไม่ต้องท้อ เพร าะครึ่งหลังชีวิตของคุณจะมีความสุขมา

หลายๆ สิ่ง ที่เคยแ ย่กลับดีขึ้น ค่อย ๆ ร า บรื่นดังใจหวัง นี่คือสิ่งที่คุณสะสมมาในช่วงครึ่งแรกของชีวิต

คุณจะสุขกายสบ ายใจ และต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆ เกิ ดขึ้น

หวีที่ 2

นับวันชีวิตก็ยิ่งสมหวัง อายุที่มากขึ้น ทำให้ยิ่งมีเสถียรภาพที่มั่นคง หลายๆ สิ่งที่คุณไม่คิดไม่ถึง

คิดไม่ตก ก็สามารถเข้าใจและมองให้ปลงได้ ได้เข้าใจว่าการมีชีวิตที่สงบ

และมีความปลอดภัย สำคัญมากเพียงใด

ปล้วนอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะเป็น เงิน ทอง ตำแหน่ง

เหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอะไรมากนัก ในชีวิตบั้นปลาย คุณจะมีชีวิตที่ร าบรื่น ดังใจปอง

หวีที่ 3

คนที่มีเรื่องไม่สมหวัง เช่นคุณ โดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้ว คุณมีชีวิตที่มีความสุขดี

เข้าใจชีวิต รู้จักหาความสุขให้ตัวเอง รู้จักการปรับอารมณ์ให้มีความสุขกับชีวิตอยู่เสมอ

ทำให้มองออกเลยว่าอนาคตชีวิตบั้นปลายคุณจะเป็นยังไง และแน่นอนว่าชีวิตคนเร าต้องเจอพ ายุ

คลื่ นอุปสรรคกันทุกคนอยู่แล้ว แต่กระนั้น กุญแจสำคัญคือ ทัศนคติ

เพร าะงั้น ชีวิตบั้นปลาย อาจมีบ างเวลาที่สมดังใจหวัง แต่เวลาส่วนใหญ่แล้วจะสมหวัง

เพร าะคุณนั้นจะรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ คุณใช้ชีวิตเป็นนั่นเอง

หวีที่ 4

เป็นเหมือนชีวิตของคุณใน ณ ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็น อดีต อนาคต หรือปัจจุบัน

คุณก็จะถูกพับ จนยั บ จนเ จ็ บ ป ว ดบ างทีก็จะพบเรื่องที่ทำให้กังวลใจ

แต่บ างทีก็ทำให้มีความสุขจนย ากหาที่เปรียบกับบ างคนแล้ว อาจคิดว่าชีวิต

ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เช่นนี้มันน่ารำค าญมาก

•เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s a n – s a b a i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *