May 27, 2022

เกิดวันนี้ มีเกณฑ์ ชะต าดี ย าวถึงสิ้นปี

วันเส า ร์

ด ว งชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนที่คิด เอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้ ภั ย

ไปเองวางตัวนิ่งไวอย่ าปากไวโช คลาภกำลังเตรียมพุ่ งชน มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีให ม่

ป้ายแดงก่อนสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จากตัวเล ข และการ ร่วมลุ้นโ ชคจากการ

ตั ดฉลากส่งลุ้นร างวัลหรือจากการลุ้นชิงโ ชคผ่านแอฟร่วมสนุกต่างมีเกณฑ์จะได้

ร างวัลเป็นบ้ านหรือรถมูลค่าหลายแสนบ าท หากนำร างวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาเงิ นตั้งตัว

ต้องบอกเ ล ยว่าคนที่เกิ ดทั้ง 4 วันนี้จะมีเกณฑ์ร ว ยย าว ตลอดปี เ ล ยนะเนี่ย

วันอาทิตย์

มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว

พนักง า นบริษัทหรือรับร าชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง

มีเกณฑ์รับทรั พย์สายฟ้าแลบจากเล ขหลักล้านได้ซื้อบ้ านอย่ าปากไว

โช คลาภกำลังเตรียมพุ่งชนการหมั่นทำทานทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะชาวยเสริมด ว ง

เสริมบุญบ ารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

วันจันทร์

ด ว ง ปี 2564 ก า รหมั่นทำท า นทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะชาวยเสริมด ว งเสริมบุญบ ารมี

เก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโช ค

จากแอฟปลิเคชั่นในมือถือมีโอกาส ได้รับโช คใหญ่เป็นของร างวัลและเงิ นสด มูลค่าหลายแสน

บ าทมีเงิ นจ่ายห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเ ล ยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียน

จะให้โช คและการเ สี่ ย งด ว งจากสลากให้ซื้อกับคน ขายเร่หญิ งสาวที่ขายใกล้ร้ านทอง

จะถูกโฉลกกับด ว งท่านมีเกณฑ์รับทรั พย์จากเล ขเป็นหลักแสนปลดห นี้สินได้เ ล ย

แนะด ว งท่านกำลังขึ้นหมั่นทำทานให้บ่อยจะช่วยหนุนค้ำด ว งชะต าให้ทั้งปีมีแต่เ รื่ อ งดีตลอดด ว ง

วันอังคาร

ด ว งท่านดี ปี 2564 ด ว งท่านมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ขและก า รร่วมลุ้นโช คจากกิจกร รม

ของแบรนด์สินค้าต่างที่ท่านได้ร่วมสนุกมีโอกาสจะได้ร างวัลเป็นบ้ านหรือรถร าคาหลักล้านจะขายหรือ

อยู่เองใช้เองก็ตามสะดวก และการเ สี่ ย งด ว งจากสลากให้ซื้อกับหญิ งท้วมขาวที่ขายใกล้ร้ านสะดวกซื้อ

ช่วงเช้าจะถูกโฉลกกับด ว งคุณมาก มีเกณฑ์รับทรั พย์จากเล ขเป็นหลักแสนบ าทมีเงิ นซื้อของที่อย า ก

ได้มานานสมใจ อย า กแถมยังมีเงิ นก้อน เหลือเก็บในธนาคาร

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

j i t p e n s o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published.