May 27, 2022

มี 4 สิ่ง ในบ้าน ทำให้ มีกิน มีใช้ ไม่ขั ดสน

•เหรียญโบราณ•

เรียนที่มีลักษณะกลมและมีรูสีเหลี่ยมอยู่ตรงกลางพร้อมกับนำมาผูกด้วยด้ายแดง 3 เหรียญ

เชื่อว่าหากได้นำไปแขวนเอาไว้บริเวณประตูหน้าบ้ า นจะช่วยในการเรียกทรัพย์เรียกโชค

และที่สำคัญนั้นให้แขวน 3 เหรียญ ไม่ควรมากไปกว่านั้น เพราะอาจจะส่งผลที่ไม่ดีมากกว่าให้ผลดีก็ได้

•กระดิ่ง หรือแขวนระฆัง•

เชื่อกันว่าการที่หาระฆังหรือกระดิ่งเล็กๆมาแขวนเอาไว้และผูกด้ายแดง แขวนเอาไว้ที่ประตู

นอกบ้ า นมีความเชื่อเอาไว้ว่าจะช่วยให้มีเงินทองไหลเข้ามา คนโบราณมักจะทำกันมา

เพื่อเป็นการเรียกโชคให้เข้ามาสู่คนในบ้ า น

•ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้ า น•

การปลูกต้นไม้แน่นอนว่านอกจากจะให้ความร่มรื่นร่มเย็น แล้วยังช่วยในการเรียกเงินทองได้

และการปลูกต้นไม้นั้นควรที่จะดูแลหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย ไม่ควรปล่อยเอาไว้ให้แห้ ง

หากเราปล่อยทิ้งเอาไว้ให้แห้งจะทำให้ไม่มีโชคเข้ามา จะต้องดูแลต้นไม้ ยิ่งทำให้มีโชคขึ้นไป

•เลี้ยงปลาทอง หรือ รูปภาพธรรมชาติ•

ตามหลักของความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยว่ากันว่า การเลี้ยงปลาทองหรือการหารูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กับในด้านของธรรมชาติ อย่างเช่น ภาพน้ำ ภาพดอกไม้ภาพภูเขา มาแขวนเอาไว้บริเวณในบ้ า น

จะช่วยเป็นการเรียกโชคเข้ามาในบ้ า นได้รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ด้วย

สำหรับ 4 สิ่ง ข้างต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ทำตามกันมา เป็นในเรื่องของความเชื่อของคนโบราณ

ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคในด้านของมง คลมีเข้ามาในบ้ า น รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย จะทำให้มีกิน

มีใช้เงินทองไม่ขัดสน และยังส่งเสริมในด้านของการงาน การเงิน ครอบครัวให้มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป

•เป็นคว ามเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใ ช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

b a n g p u n s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published.