May 20, 2022

บอก ถึงโช คลาภ ได้ เพียง เลื อ กเซียมซีมา 1 แท่ง

เซียมซีหมายเลข 1

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำมาค้ าขาย จะมีโช คและร ายรับร ายได้ใหม่ๆ

จากคนใกล้ตัวเป็นคนที่มีความคิดความอ่านไม่เหมือนผู้อื่น

เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งตัวเองจะเหน็ดเหนื่อย

และเสียผลประโยชน์ก็ต ามคุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่าย

ไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมาร้ ายบอกเลยว่าทำอะไรร าศีนี้ไม่ได้

หรอก เพร าะเป็นคนที่มีด วงจิตแข็งมากใครมาคิดร้ าย หรือปองร้ าย

ใดๆก็จะแพ้ภัยตัวเองไปที่สุดตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึ

กว่าตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเองมักจะทำเรื่องส่วนของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่

ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์

อาจจะดูหยิ่งหน่อยๆแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่

หยิ่งศักดิ์ศรี แต่เป็นคนที่รู้จักพอดี ประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น

ดูดว งชะต าของคุณช่วงปลายสัปดาห์หน้ามีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดี

ด วงโช คชะต าจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีหลังปลายปีของปีที่ผ่านมาใครที่ไม่ได้ถูก

โช คร างวัลมานานมีโอกาสที่จะได้ร างวัลใหญ่ ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะ

มีโอกาสสูงมากที่จะได้สิ่งของมีค่ า มาครอบครองระยะเวลา 4 เดือนนี้

บ้ านหลังโตกำลังรอคุณอยู่

เซียมซีหมายเลข 2

การเงินการงานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดี แต่จะเจออุปสรรคปัญหา

เกี่ยวกับคุณมากกว่าดว งชะต าของคุณช่วงนี้พบเจอกับคนดี และคนไม่ดี

จะต้องระมัดระวังอย่ าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเป็น

โช คชะต าถึงแม้ว่าจะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีช่วงของสัปดาห์นี้ก็ต ามผ่านพ้น

อายุของวัปลายปีที่ผ่านมาเป็นต้นไปด วงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

มหาโช คมหาทรัพย์ดูชะต าเรื่องของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเรือน ทำให้เหตุ

การณ์ต่ างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่ างผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ

แนะนำอย่ างหนึ่งช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับ เจ้ากรรมนายเวรด้วย แล้วบุญจะช่วยส่งเสริม

เปิดโช คลาภให้กับตัวคุณ

เซียมซีหมายเลข 3

ด วงเด่นเรื่องของการเปิดช่องทางการทำงาน มีโช คลาภมากขนาด

จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนที่มีสีทาหน้าต าเคร่งขรึม

ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอมทุกข์เล็กน้อยค่อนข้างเจ้าระเบียบ บ างครั้งก็ดูดุดัน

จนคนอื่นไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแล้วจะรู้เลยว่า

เป็นคนที่มีนิสัยดีนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ทำอะไรก็จะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

จนบ างครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบ ากใจ คนก็ไม่ได้บอกให้ใครได้รับรู้สักเท่า

ไหร่เรื่องนี้เพร าะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอวด

หรือไม่บอกใครเลยด วงชะต าของผู้ที่จะได้ดิบได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัวเอง

หากใครมีอุปสรรคช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ย่อท้อ แล้วช่วงต้นปีจะพบกับโช ค

ที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

เซียมซีหมายเลข 4

ความมั่นคงจากผลตอบแทน ทำให้ด วงชะต าของคนนั้นเจอกับสิ่งที่ดีผลจากการทำงาน

หนัก นิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยอัธย าศัยดียิ้มเก่ง

มองโลกแง่ดีอยู่เสมอ ให้อภัยคนได้ง่ายเป็นเหตุให้หลายๆครั้ง คุณจะต้องเอากลับ

มาคิดที่บ้ านด วงชะต าของบดี เป็นดว งชะต าเดียวกับดว งเมืองช่วงนี้

สถานการณ์บ้ านเมืองเป็นอย่ างไร โดยชะต าของคุณก็จะเป็นแบบนั้นภาย 3 วัน 7

ด วงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมากแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่ างๆ

นานาก็ต าม แต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันอย่ างแน่นอน

เซียมซีหมายเลข 5

ช่วงนี้ด วงการงานกำลังดีเยี่ยม มีเงินมากกว่าบริวาร จะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุ

สมผลกับค่ าแรงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชอบที่จะคิดแตกต่ าง

มีจินตนาการสูงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อมเป็นคนที่มีความ

คิดลบมากกว่าคิดบวก เพร าะเชื่อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจเด็ดขาดแต่ถ้าหากมีแฟนแล้วแฟนของคุณ

จะเป็นคนตัดสินใจเสียมากกว่า ด วงชะต าของจะได้ดีจากการทำงานหนัก จะมีด วงชะต า

เกี่ยวกับการทำงานการทำเงินมากกว่าการเสี่ยงโช ค หลายครั้งแล้วที่ดูชะต าเรื่องของการงาน

ของคุณเจอกับความลำบ ากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เสมอ และครั้งนี้ดู

ชะต าของคุณดูเหมือนว่าจะมีโช คอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นแบบนี้ไประยะย าว 5 ปี 10 ปี

อีกทั้งช่วงของต้นปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้ามีโอกาสได้สร้ างงานสร้ างอนาคตอีกทิศทางหนึ่ง

และเป็นทิศทางที่คู่ขนานกันกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้

เซียมซีหมายเลข 6

ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้ างกุศล กลางเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตเป็นของร างวัลมักจะเป็นคนที่ค่อนข้าง

เอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษ ทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอแต่ก็ไม่ทุกครั้งไป

จะทำเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าน่าหมั่นไส้ ด วงชะต าจะได้ดีจากคำพูดคำจาแม้ว่าคำพูดของคุณนั้นดูเหมือน

ว่าจะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไรก็ต าม แต่มันจะเป็นผลดีเรื่องของการทำงานและการทำงาน

อีกครั้งช่วงของกลางเดือนนี้มีโอกาส ที่จะได้โช คลาภจากการทำงานหนักมากการทำงานช่วงนี้

จะเหนื่อยมากกว่าช่วงอื่นเป็นพิเศษและจะส่งผลกระทบทางที่ดีช่วงของเต้นปีใครที่กำลังรอการเลื่อนขั้น

หรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ ายงาน ให้รอไปก่อนช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะได้ดิบได้ดี

เซียมซีหมายเลข 7

ช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อบ้ านที่ดิน มีโอกาสดีๆจังหวะดีช่วงต้นปีเป็นคนที่มีความอดทนสูงมาก มีความเข้มแข็ง

มีพลังซ่อนเร้นอยู่ อ่อนโยน ละเอียด ถี่ถ้วนมีความปร าณีตมากกว่าผู้อื่น ยิ่งถ้าเป็นเพศหญิ งแล้วนั้นคุณเป็น

คนที่มีลักษณะเรื่องของการทะลุอดทนมากกว่าผู้ชาย สำหรับคนที่เป็นผู้ชายนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อน

โยนมากกว่าผู้ห ญิง แต่เรื่องการตัดสินใจและการหาเงินคุณเป็นเพ ศที่เก่งมากจังหวะดว งชะต า

ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศห ญิงหรือเพศชายช่วงนี้ บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดีระดับ 9 เต็ม 10

ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ ความสำเร็จนี้จะมาด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงความเหน็ดเหนื่อย

แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและเงินก็จะต ามมาต าม

ความฝันที่คุณได้วาดฝันไว้

•เป็นความเชื่อส่วน บุคค ลโปรดใช้วิจารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s i a m m e n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.