May 25, 2022

ทำแ ล้ว ชีวิ ตดี การ ขอขม าเท วด าประจำ ตน

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ ธรรมะ มาฝากเพื่อนๆ ทุกคน เป็นการสวดมนต์ ขอพรทำแล้วรับทรัพย์ ชีวิตดี

การขอขมาเทวดาประจำตน ความเชื่อหลายๆด้านที่ได้มีกันมาอย่างเนิ่นนานและได้สืบทอด

กันมาเป็นเวลานานตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบันก็ได้มีเรื่องราวต่างๆหลากหลาย สิ่งเหล่านั้นเมื่อ

ทำแล้วดีต่อการดำเนินชีวิต มีความมั่งคั่ง มั่งคง มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงาน การเงิน

วิธีความเชื่อของคนโบราณนั้นเราได้มีมาฝากให้กับทุกท่านในวันนี้เป็นในเรื่องของการบูชาการกราบไหว้เทวดาประจำตน

เรามีความเชื่อกันไว้ว่าถ้าเราว่าอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีและทำอยู่เป็นประจำนั้น

จะช่วยทำให้เสริมความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปในวันข้างหน้า

การ บูชากร าบไหว้เทวดา ประจำตัวตน

ตั้งน ะโ ม 3 จ บ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา

อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร

อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์

ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้ านเรือนที่อยู่

อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข

ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป

เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและ

แคล้วคลาดปล อ ด ภั ยจาก อั น ต ร า ย ทั้งหลาย จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน

การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ก ลุ่ มม า รทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหลาย

และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ สิ่งสำคัญที่เราสามารถ

สร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเอง การถวายสังฆทานเพื่อเป็นการเสริมโชคและเมื่อเราทำบุญเสร็จถวายสังฆทาน

เสร็จควรมีการกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร บุคคลที่เรานึกถึงที่เราจะทำบุญไปให้ สิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำเพื่อเป็นการส่งผลบุญให้กับตนเองรวมถึงผู้อื่นด้วย จะช่วยทำให้จิตใจของเราเกิด

เป็นความบริสุทธิ์มีความสะอาดผ่องใส เป็นการสะสมความดีที่จะอยู่กับตัวเราไปตลอด กาล

ทำให้ชีวิตมีความเจริญขึ้นด้วย

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

y i m l a m u n

Leave a Reply

Your email address will not be published.