เลื อ กกุ ญแจ1 ดอก ที่ชอ บ

เลื อ กกุ ญแจ1 ดอก ที่ชอ บ

ดอก ที่ 1

กุญแจดอกนี้ หมายถึงความฉลาด เป็นคนช่างสังเกตุ

ชอบคิดวิเคร าะห์ เป็นคนดีมีน้ำใจมีเมตตาต่อคนรอบข้าง

แม้จะไม่รู้จักก็ตาม ลักษณะนิสัยภายนอกของคุณจะเป็นคน

ที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาพูดจาในบ างครั้งอาจจะไม่ทันคิด

แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใครนิสัยภายในจิตใจ เป็นคนที่ค่อนข้าง

จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ

เพียงแต่คุณไม่ค่อยจะแสดงออกให้ใครได้รู้ เวลาได้รักใคร

สักคนนึงก็จะรักอย่ างถึงที่สุดแต่ถ้าหากหมดรักใครสักคนนึง

แล้วคุณก็จะไม่สนใจใยดีอะไรเลย

ดอก ที่ 2

กุญแจดอกนี้ บ่งบอกว่า คุณเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่

ชอบในเรื่องของความมั่นคงมีความลับอยู่ในตัวสูง ลักษณะภายนอก

ของคุณจะดูเป็นคนซื่อๆ แต่ดความซื่อของคุณนี่แหละทำให้ใครหลายคน

ที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอ

คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ หากใครได้ร่วมงานกับคุณ จะรู้เลยว่า

คุณเป็นคนที่จริงจังสำหรับในเรื่องของความรักถ้าหากคุณได้รักใครสักคน

นึงคุณจะทุ่มเทเต็มที่คุณจะทำทุกวิถีทางให้รักอยู่กับคุณนานๆ ถ้าหากวันใด

คนรักของคุณผิดคำพูดผิดคำสัญญาหรือคิดจะจากไป บอกเลยว่าไม่ต้องกลับมา

เพร าะว่าเรื่องความรักคุณเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆ

ดอ กที่ 3

กุญแจดอกนี้ ความหมายไว้ว่า คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่ง

ทุกอย่ างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ

ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของ

การพูดคิดอย่ างไรก็พูดออกไปอย่ างนั้น ะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำให้

ใครเดือดร้อนและไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ลักษณะภายนอกของคุณ

จะเป็นคนเงียบๆแต่เใครได้คุณเป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็ บอกเลยว่าคุณเป็น

คนที่สนุกสุดๆสำหรับในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว

ไม่ชอบคุยกับใครหลายคนหากจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊ก มีคนอื่น

คุณจะถามเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้นจะให้อภัยเพียงแค่ไม่เกิน 2 ครั้ง

เท่านั้น หากมีครั้งที่ 3 คุณจะขอบ ายเลยทันที

ด อกที่ 4

กุญแจดอกที่ 4 มีความหมายว่า คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัย

ในการคิดในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ คุณเลือกที่จะมีระเบียบแบบแผน

มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย คุณเป็นคนที่ไม่เชื่ อใจอะไรใครง่ายๆคุณเชื่ อ

ในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูงสำหรับในเรื่อง

ของความรัก หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็คุณก็จะรักโดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทนใดๆ แต่เมื่อใดก็ตามที่คนรักของคุณผิดคำพูดผิดคำสัญญา

ที่เคยให้ไว้คุณจะไม่ขอร้องให้เขากลับมาเลย เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว

และจริงจังกับความรักเป็นที่สุด

•เป็นค วามเ ชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

g a n g b e a u t y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *