เลือก ต้นไม้ 1 ต้น ที่ ท่าน ชอบ

เลือก ต้นไม้ 1 ต้น ที่ ท่าน ชอบ

ต้นที่ 1

ตัวคุณเองนั้นมักจะเป็นคนขี้ลืม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากแค่ไหนคุณก็ลืมได้ คุณเป็นคนอ่อนไหว

กับความรู้สึกนึกคิด มักจะเอาคำพูดของคนอื่นเก็บมาคิดมาฝัน คุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมั่นคง

ทำอะไรแล้วชัดเจน ไม่ระวังหน้าระวังหลังจนมากเกินไปความมั่นคง ความไว้เ นื้ อเชื่ อใจของคุณนั้น

บอกเลยว่าคนอื่นสามารถไว้ใจคุณได้ เพร าะคุณเป็นคนที่หนักแน่นมีความรักอิสระ ชอบความท้าทาย

มีความกระตือรือร้น ชอบเอาช นะทุกสิ่งทุกอย่ างแต่อย่ างไรก็ตาม ในใจลึกๆ ของคุณนั้น

เป็นคนที่ค่อนข้างจะกังวัลต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรักเพร าะเคยมีประวัติใน

เรื่องของความรักที่ไม่ดีมาก่อน ตัวคุณเองนั้นจะได้ดีก็ต่อเมื่อมีความขยันหมั่นเพียร

และจะได้ดีก็ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาของคุณนั่นเอง

ต้นที่ 2

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะปากแข็งและปากจัด ทำอะไรก็จะแสดงออกได้อย่ า งชัดเจน

ไม่ว่าจะชอบหรือว่าเ ก ลี ย ดใครก็ตามเมื่อจะต้องเผชิญปัญหาคนเดียว มักจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ

ภายนอกของคุณอาจจะเป็นคนแข็งกระด้างแต่ลึกๆ ในใจนั้นคุณก็ต้องการให้ใครบ างคนรับรู้ความรู้สึก

ในใจของคุณเองคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ เป็นคนที่ไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ ถ้าได้ตั้งใจทำแล้ว

คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่ชอบคุยกับใครหลายคน เพร าะมีความคิดที่ว่ามันจะเป็นกงกรรมกงเกวียน

ทำให้ตัวคุณพบเจอกับความย ากลำบ ากตัวคุณเองมักจะบอกกับตัวเองว่า “ไม่เป็นไร” อยู่เสมอ

เป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจคนอื่น สุดท้ายแล้วมักจะโดนคนอื่นเอาเปรียบ

ต้นที่ 3

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่บ่งบอกว่าภายนอกนั้นเข้มแข็ง มีทุกสิ่งทุกอย่ าง สามารถทำทุกอย่ างได้

ด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร แต่ในความเป็นจริง ความรู้สึกลึกๆ ในใจของคุณกับไม่เคยเปิด

เผยให้ใครได้รู้คุณเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของความคิด เป็นคนที่มีความอ่อนโยนในทุกๆ สิ่ง

เรียกได้ว่า ต้องการให้ใครบ างคนรับรู้สถานการณ์นั้นๆ ช่วงที่คุณกำลังใช้ความคิดและอ่อนแอทาง

ความรู้สึกคุณเป็นคนที่เอาใจคนเก่ง พูดคุยกับคนอื่นได้ง่าย มักจะมีจิ ต วิ ท ย าในการพูดการ

คุยอยู่เสมอเป็นคนที่มีความโรแมนติก มีความละเอียดละออ ห่วงใยความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้าง

บุคลิกภายนอกของคุณอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเด็ กบ้ างในบ างครั้งแต่ในใจของคุณอ่อนโยน

และมีความเป็นผู้ใหญ่อย่ างสม่ำเสมอกลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมี

ความเ สี่ ย งและสู ญเสี ยเป็นคนที่คิดหน้าคิดหลัง มีความลับในใจมากมาย จะเปิดเผยให้

กับคนที่รู้ใจและสนิทจริงๆ เท่านั้น

ต้นที่ 4

ตัวคุณนั้นมีนิสัยที่ชอบเป็นคนคิดมาก มีความฟุ้งซ่าน เงียบขรึม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสถานการณ์

ในหัวของคุณจะเกิดความตื่นเต้น แต่คุณก็จะมีสติ มีความย้ำคิดย้ำทำ กลัวที่จะสู ญเสี ยการแสดง

ออกของคุณนั้นทำให้คนรอบข้างไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บ างสิ่งบ างอย่ างมันอาจจะเหมือนว่าคุณ

กำลังเร่งรัดอะไรบ างอย่ างคุณมักจะแสดงออกว่าตัวเองนั้นเข้มแข็ง มีความอดทนเหนือผู้อื่น

แต่แท้จริงแล้วในใจลึกๆ กลับไม่มีใครรู้เลยว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่อ่อนแอในเรื่องของความรู้สึกมากๆ

ยอมทำทุกอย่ างเพื่อคนที่คุณรัก ยอมวิ่งตามความฝันอันสวยงามแม้บ างครั้งจะรู้ว่ามันอาจจะไม่

เป็นไปตามที่ใจหวังก็ตามแต่สุดท้าย ไม่ว่าคุณจะเป็นคนนิสัยอย่ างไรก็ตาม จงทำตัวเองให้มีค่าที่สุด

รักตนเองให้มากที่สุด แค่นี้คนอื่นก็จะรักคุณกลับมาเช่ นกัน

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *