May 19, 2022

วิ ธีรั บเงิ น ประ กันสังคม จ่าย ชด เชย กรณี ว่าง งาน

วันนี้เรามีข่าวดี มาฝากผู้มีประกันสังคม ที่ว่างงาน ขั้นตอนรับเงิ นทดแทน 50%

“ประกันสังคม” จ่ายให้ลู กจ้าง-นายจ้าง-ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากเหตุCV-19 ระบาด

จากประกาศดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อลู กจ้าง-นายจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน

โดยเปิดให้ขอรับสิทธิประโยช น์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตร าร้อยละ 50

ของค่ าจ้างร ายวัน ไม่เกิน 90 วัน“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปวิธีดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยช น์

ดังกล่าว ดังนี้ลู กจ้างผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยช น์ทดแทน (สปส.2-01/7)

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ www.sso.go.th (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์

ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากที่ถูกต้อง(กรณีกักตัวต้องใช้เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ

คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัว) ลู กจ้างนำส่งแบบฯ ที่กรอกแล้วให้นายจ้างรวบรวม

พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีร าชการสั่งปิ ด/กรณีกักตัวนายจ้างเข้าระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม

เพื่อบันทึกข้อมูลลู กจ้างตามแบบ สปส 2-01/7 (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบี ยน เพื่อใช้ระบบก่อน)

เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลู กจ้างเสร็จสิ้นในระบบ E-services ให้รวบรวมแบบฯ นำส่ง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณี

ร าชการสั่งปิด/กรณีกักตัวไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์

(ส่งแบบลงทะเบี ยน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ E-services บน www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติจ่าย รอบแรกเ งินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ

ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบกรณีเงิ นไม่เข้าบัญชี ให้โทรติดต่อสอบถามที่สายด่วน 1506

นายจ้างสมัคร e-Service ก่อนยื่นเอกสารสำหรับนายจ้างที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service ของสำนักงานประกันสังคม

สามารถสมัครใช้งานในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก่อนจึงจะยื่นผ่านระบบได้

ขอบคุณที่มา…

p r a c h a c h a t

Leave a Reply

Your email address will not be published.