June 28, 2022

ม33 เร ารักกัน เร าช นะ พร้อมให้ สิทธิ สแกน ซื้อตั๋วรถ ทัวร์ได้

นับเป็นข่าวดี เมื่อ นครชัยแอร์ พร้อมเปิ ดให้ใช้สิทธิ์

“ม33เร ารักกัน – เร าช นะ” รอบใหม่ซื้อตั๋วรถทัวร์ จัดตรวจโควิดเชิงรุกพนักงาน 1.1 พันคน

เรียกความเชื่ อมั่นนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกร ร มการ บริษัท นครชัยแอร์ ผู้ให้บริการรถโดยสาร (รถทัวร์)

นครชัยแอร์ กล่าวว่า นครชัยแอร์พร้อมเปิ ดให้ผู้โดยสารใช้สิทธิ์ “เร าช นะ” และ “ม33เร ารักกัน”

ชำระค่ าตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ได้ทุกเส้นทางโดยชำระผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน)

หรือบัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด ทั้งนี้ ประชาช นกลุ่มที่รับสิทธิ์โครงการ “เร าช นะ” ผ่านทางแอปพลิเคชัน

“เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ในวันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

และกลุ่มผู้ใช้บัตรประชาช นจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ในวันที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ประกันตนมาตร า 33 รับสิทธิ์ผ่านโครงการ “ม33เร ารักกัน”จะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์

ในวันที่ 24 และ 31 พฤษภาคม 2564ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ ได้ที่เค าน์เตอร์

จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับสมาชิก NCA Go Card ใช้สิทธิ์รับส่วนลดอีก 5%

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ “เร าช นะ” ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ลู กค้ าต้องแจ้งพนักงานทำร ายการ

ก่อนซื้อตั๋วแล้วทำร ายการซื้อตั๋วตามเส้นทางและเที่ยวเวลาที่ต้องการจากนั้นให้ลู กค้ าเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

กดเข้าหน้าหลัก “เร าช นะ”แล้วกดสแกนคิวอาร์โค้ดที่ได้รับจากพนักงานเพื่อใช้สิทธิ์ หลังจากสแกนแล้ว

หน้าจอจะแสดงยอดค่ าโดยสารทั้งหมด ให้ลู กค้ าตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยันสิทธิ์ จากนั้นกดรหัส 6 หลัก

เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จแล้ว ระบบจะแสดงสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ ให้ลู กค้ าแสดงต่อพนักงาน

ที่ทำร ายการ และรับตั๋วโดยสารสำหรับใช้เดินทาง

ขอบคุณที่มา….

t h e b a n g k o k i n s i g h t

Leave a Reply

Your email address will not be published.