May 25, 2022

พ.ค.นี้ เหลือใช้สิทธิ์อะไรบ้ าง สำหรับ บัตรคนจน

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ บัตรคนจร มายอกกัน โดยเพจเฟซบุ๊ก

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพ ร่กำหนดการการโอนเงิ น

เข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในเดือนพฤษภาคม 2564 หลังจากสิ้นสุดโครงการ

เติมเงิ นบัตรคนจน 500 บ าทไปแล้วซึ่งอัปเดตล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนพฤษภาคม

ผู้ถือบัตรยังคงจะได้รับสิทธิทั้งหมด 6 ร ายการเหมือนเดิม ดังนี้

1. ซื้อสินค้ า 200 – 300 บ าท

2. ค่ าเดินทาง 500 บ าท

3. ซื้อก๊าซหุงต้น 45 (รอบ 3 เดือน ) บ าท

4. ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

5. ค่ าน้ำประปา 100 บ าท

6. ผู้พิก า ร 200 บ าท

ทั้งนี้การลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่อาจจะต้องเลื่อนออก

ไปก่อนจากเดิมเตรียมเปิ ดลงทะเบี ยนหลังจากโครงการเร าช นะ

แต่ล่าสุดเร าช นะได้ขย ายเวลาจากเดิมถึงเดือนพฤษภาคม

เป็นเดือนมิถุนายนทำให้การลงทะเบีย นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่

ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม ค าดจะดำเนินการภายในปีนี้

ขอบคุณที่มา…

n e w s . c h 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.