June 26, 2022

ของ านไ ด้งาน ขอ เงิ น ได้เงิ น

ช้างเอร าวัณ นั้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนับถือ อย่ าง ช้างเอร าวัณ และยิ่งใกล้วันหว ยออก

เหล่าบรรดานักเสี่ ยงโ ชค คอหว ย ต่างก็ได้สรรหาเลขเด็ด เลขดัง ไว้เสี่ ย งโช คกัน โดยเฉพาะตรง

บริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอร าวัณบรรดาคอห วยต่างพากันแห่ไปขอโช คขอลาภกันอย่ างเนื่องแน่น

เป็นเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ให้หว ยแม่นมาก แต่จะแม่นยังไงในเมื่อรูปปั้นช้าง ซึ่งใหญ่โตและน่าเกรงขามมาก

และที่มาของเรื่องความแม่นคือคนงานก่อสร้ างที่มาทำงานตอนสร้ างพิพิธภัณฑ์ช้างเอร าวัณ

นั้นถูกหว ยร างวัลที่ 1นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่ อในหมู่คนงานและเล่าขานกันเป็นวงกว้างในย่ านปากน้ำ

นอกจากนี้ใช้เวลาในการสร้ างนานหลายปีเพร าะเชื่ อกันว่ามีอาถรรพ์ สร้ างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ มีเหตุอยู่เรื่อยๆ

ทั้งคนงาน ทั้งผู้รับเหมา ต้องเจอกับอุบัติเหตุ และเสียชีวติหลายครั้งหลายหน และตัวเจ้าของผู้สร้ างและลู กชาย

ก็เสียชีวิตก่อนจะสร้ างเสร็จ (เจ้าของเดียวกับเมืองโบร าณ)แต่ด้วยจิตใตที่มุ่งมั่นของทีมงานจึงทำให้สามารถจัดทำ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอร าวัณได้สำเร็จและสวยงามเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเพร าะมีอะไรมากกว่าเรื่องขอห วยห้ามลบหลู่

ดูหมินเป็นอันขาดเพร าะมีเรื่องเล่ามากมาย รวมถึงการบนขอหว ยแบบแปลกๆ เช่นเคยมีผู้ห ญิงมาบนเล่นๆ

คิดเล่นว่าหากถูกร างวัลที่ 1 จะยอม กับช้าง ผลคือถูกจริงๆ แต่ไม่แก้บนเพร าะกลับและอายไม่กล้าบอกใคร

สุดท้ายกลายเป้นข่าวดดนข่มขืนตาย แต่นั้นก็เพียงแค่เรื่องเล่า แต่สำหรับชาวปากน้ำสมุทรปร าการและใกล้เคียง

ในวันใกล้ๆ หว ยออก จะมาขอหว ยจากช้างสามเศียร กันค่อนข้างมาก รวมถึงคอห วยจากที่อื่นด้วย จนกระทั่ง

มีการร้องเรียนว่าทำให้รถติดในตอนกลางคืนเลยทีเดียวบ างคนก็มาท่องเที่ยวเข้าชมภายในตัวช้างซึ่งทำเป็นพิพิธภัณฑ์

มีความสวยงาม และดูจะขลังๆเพ ร าะจะมีโลก และสวรรค์ นอกจากเที่ยวชมแล้วมักขจะขอหว ย และซื้อล็อตเตอรี่

จากแม่ค้าแถวนั้น บ างคนมีด วงได้เลขจาก ข้างสามเศียร ถูกกันบ่อยๆ ก็มี ซึ่งเหล่าแม่ค้าย่ านนั้นบอกว่ามากันเยอะ

ก่อนวันหว ยออก บ างคนมาแต่เช้าวันหว ยออกก็มี

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุ คคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

s i a m n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.