เผย อ ดีต 3 รมต.กปปส. พ้นเก้าอี้มีเ กือบ 2 พั นล้าน

เผย อ ดีต 3 รมต.กปปส. พ้นเก้าอี้มีเ กือบ 2 พั นล้าน

หลายๆคนตั้งคำถามว่ามีทรัพย์สินเยอะขนาดนี้ ทำงานอะไร เมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

1.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 มีทรัพย์สิน 359,966,455 บาท นางทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,442,280,260 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 178,382,353 บาท รวมมีทรัพย์สิน 1,980,629,068บาท

โดยนายณัฏฐพลแจ้งว่ามีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 454,155 บาท ขณะที่นางทยามีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี

และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรวม 121,924,379 บาท รวมมีหนี้สิน 122,396,841 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่

เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 98 ล้านบาท เงินลงทุนมูลค่า 1,343 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 352ล้านบาท

ที่ดิน 9แปลง ที่กทม. เชียงราย สมุทรปราการ มูลค่า 106 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ สร้อยคอและพระ 59รายการ

มูลค่า19.7 ล้านบาท แหวน 14 วง มูลค่า 31.1 ล้านบาท กำไล สร้อยคอมือ เครื่องประดับ 26 รายการ มูลค่า13.3 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับเมื่อเข้ารับตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22ส.ค.2562 ที่นายณัฏฐพลแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 2,115,587,449บาท

รวมแล้วนายณัฏฐพลมีทรัพย์สินลดลงประมาณ 134.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินลงทุน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24ก.พ.64 มีทรัพย์สิน 146,511,316 บาท

นางนุสบา ปุณณกันต์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 56,338,883 บาท รวมมีทรัพย์สิน 203,150,200บาท และมีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

410,850 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 109 ล้านบาท ที่ดิน 3แปลง ที่กทม. สมุทรปราการ มูลค่า 38ล้านบาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3หลัง ที่กทม. สมุทรปราการ มูลค่า 19.5 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62

ที่นายพุทธิพงษ์แจ้งมีทรัพย์สินรวม 194,296,604บาท รวมแล้วนายพุทธิพงษ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 8.8 ล้านบาท

นายถาวร เสนเนียม ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งรมช.คมนาคม เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 มีทรัพย์สิน 95,856,503 บาท

พล.ต.หญิง จันทิมา เสนเนียม มีทรัพย์สิน 31,212,280 บาท รวมมีทรัพย์สิน 127,068,783บาท และมีหนี้สินรวม 30,129,842บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 68แปลง ที่จ.สงขลา นครศรีธรรมราช มูลค่า 81ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9หลัง

มูลค่า 53ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งรมช.คมนาคม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562

ที่นายถาวรแจ้งมีทรัพย์สินรวม 124,853,180บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *