May 22, 2022

ค าดเ ริ่มใช้ ก.ค นี้ คนละครึ่งเฟส 3

หลายๆคน เก าะติดมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” มาตรการเ ยีย ว ยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากรั ฐบ าลที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการคนละครึ่งเฟส 3เพื่อเยี ย วย าให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์CV-19 ระลอกสา มครั้งนี้

โดยล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึง

ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยี ย วย ามาตรการคนละครึ่งเฟส 3ว่า สำหรับมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 เบื้องต้นมติ ครม.

ได้เห็นชอบในหลักการแล้วโดยจะเป็นการจ่ายเงิ นเยี ย วย าทั้งหมด 3,000 บ าท แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

คือ ไตรมาส 3 จำนวน 1,500 บ าท และไตรมาส 4 จำนวน 1,500 บ าทซึ่งลักษณะของมาตรการคนละครึ่งเฟส 3

จะคล้ายกับในเฟส 1 และ 2โดยเป็นลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บ าท/คน

ทั้งนี้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ไว้ทั้งหมด 31 ล้านคนโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง

เฟส 1 และเฟส 2 ร ายเดิม ทั้งหมด 15 ล้านคนและเตรียมเปิ ดรับลงทะเบี ยนใหม่อีก 16 ล้านคน

เนื่องจากการเปิ ดรับลงทะเบี ยนในมาตรการคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 5 ล้านสิทธิมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก

และเต็มจำนวนที่เปิดรับอย่ างรวดเร็ว ถ้าจะรองรับคนที่มีความต้องการมาก ไม่ต้องตื่นมาแย่งกัน ดังนั้นในครั้งนี้

จึงมีระยะเวลาสมัครพอสมควร

ขอบคุณที่มา…

b a n g k o k b i z n e w s

Leave a Reply

Your email address will not be published.