3 วั นเกิ ด ชะตา ดว งเ รียกทรั พย์

3 วั นเกิ ด ชะตา ดว งเ รียกทรั พย์

คนที่ เกิ ดวันพุธกล างวัน

มีโช คลาภเรื่องการงาน จะได้รับการช่วยเหลือ แนะนำ

เรื่องการงานจากผู้ใหญ่หรือ เจ้านายเป็นอย่ างดี และที่

สำคัญโอกาสที่ขยับขย ายเรื่องของการงาน หรือ

การเปลี่ยนแปลงสถานที่การทำงาน สินค้ าในการ

ทำงานมีมากกว่าคนอื่นๆ

คน ที่เกิ ดวันจันทร์

มีโช คลาภเรื่องการงาน ได้รับการช่วยเหลือจากคู่รัก

แนะนำงานใหม่จาก connection ทางเพื่อน

หรือครอบครัว ทำให้งานดีขึ้น การเงิ น

เข้ามาเยอะมากกว่าเดิมมาก

คน ที่เกิ ดวันศุกร์

มีโช คลาภเรื่องการเ งิน ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน

ฝูงบริวารได้เป็นอย่ า งดี จะได้รับคำแนะนำดีๆ จากเพื่อน

โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุน

•เป็นความเชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

t h a i r a t h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *